Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/urzad-stanu-cywilnego/30923,Transkrypcja-zagranicznego-dokumentu-stanu-cywilnego.html
2021-03-01, 04:54

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu.

  2. Odpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

  3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

  4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

Miejsce złożenia dokumentu

Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu, ul. Moniuszki 9, I piętro, pokój 104, tel. 48 36-30-596

 

Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o transkrypcję aktu stanu cywilnego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

 

Opłatę można wnieść u inkasenta na miejscu lub przelewem na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

PEKAO SA II O/Radom

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin i sposób załatwienia

- bez zbędnej zwłoki.

- do 1. miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

 

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze, sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się
w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Po dokonaniu transkrypcji wydaje się odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie transkrybowania aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Podstawa prawna

1. Art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2064 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.2016 poz.1827 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017 poz.1257)

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 22.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Milewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony