Urząd Miejski w Radomiu

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego.
  2. Dokument potwierdzający zdarzenie.
  3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom, I piętro, pokój 104,

tel. 48 36-20-596

 

Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 39 zł.

 

Opłatę można wnieść u inkasenta na miejscu lub przelewem na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

PEKAO SA II O/Radom

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin i sposób załatwienia

- bez zbędnej zwłoki

- do 1. miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się w formie czynności materialno-technicznej.

Po dokonaniu odtworzenia wydaje się odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie odtworzenia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Podstawa prawna

1. Art. 109-113 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2016  poz. 2064 ze zm.)       
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1827 ze zm.).

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 10.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Milewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry