Urząd Miejski w Radomiu

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

  3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

Miejsce złożenia dokumentu

Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu, ul. Moniuszki 9, I piętro, pokój 104, tel. 48 36-30-596

 

Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 39 zł.

 

Opłatę można wnieść u inkasenta na miejscu lub przelewem na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

PEKAO SA II O/Radom

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin załatwienia sprawy

- bez zbędnej zwłoki.

- do 1. miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

 

Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.

W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokument należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

 

Po dokonaniu sprostowania wydaje się odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie sprostowania aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2064 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.2016 poz.1827 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017 poz.1257)

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 22.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Milewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry