Urząd Miejski w Radomiu

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

2.    Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

3.    Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.


 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu, ul. Moniuszki 9, I piętro, pokój 104, tel. 48 36-30-596

Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 39 zł.

Opłatę można wnieść u inkasenta na miejscu lub przelewem na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

PEKAO SA II O/Radom

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544


 

Termin i sposób załatwienia

-bez zbędnej zwłoki

-do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

 Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie
dowodu z dokumentów, jakimi są inne akty stanu cywilnego lub akta zbiorowe
prowadzone dla tego aktu.

W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokument należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Po dokonaniu uzupełnienia wydaje się odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

 

Tryb odwoławczy

 Od decyzji o odmowie uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U. 2016 poz. 2064 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.2016 poz.1827 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017 poz.1257)

Metadane

Data publikacji : 10.05.2018
Data modyfikacji : 22.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Milewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry