Urząd Miejski w Radomiu

Sygnowanie porozumienia samorządowego w sprawie przebudowy drogi krajowej nr S12 do kategorii drogi ekspresowej


Radom, 30.06.2005 r.

POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

w sprawie przebudowy drogi krajowej nr S12
do kategorii drogi ekspresowej

My, niżej podpisani przedstawiciele gmin, powiatów, województw skupionych wokół drogi krajowej nr 12 deklarujemy poparcie dla realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi S12 w parametrach drogi ekspresowej w przebiegu przewidzianym aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 roku w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z dnia 4 czerwca 2004 r. nr 128 poz. 1334).

W szczególności postulujemy rozpoczęcie prac planistycznych i projektowych jeszcze w 2005 roku, tak aby umożliwić zakończenie całej inwestycji do 2013 roku. Realizacja tej inwestycji jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ tworzy impuls do ożywienia sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenach zapóźnionych gospodarczo, a jednocześnie, wpisując się trwale w system międzynarodowych sieci połączeń infrastrukturalnych, umożliwi powstanie dogodnego połączenia wschód - zachód, jako optymalnej alternatywy dla układu autostrad A2 i A4. Nie bez znaczenia jest fakt, że równolegle do trasy S12 biegnie linia kolejowa, co tworzy podstawy transeuropejskiego korytarza transportowego.

Droga nr S12 prowadzi historycznym szlakiem łączącym wschodnie i zachodnie tereny Rzeczypospolitej. Jest najkrótszym połączeniem, chętnie wykorzystywanym przez kierowców, co prowadzi do jej nadmiernej eksploatacji i stałego pogarszania parametrów technicznych.

Trasa ta, będąc najkrótszym połączeniem na linii Berlin - Kijów, wzmocni pozycję Polski jako kraju tranzytowego, ułatwi wymianę handlową oraz stworzy nowe możliwości w kształtowaniu stosunków gospodarczych zarówno z republiką Ukrainy, jak i krajami „starej” Unii Europejskiej. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie pozwalają przypuszczać, że integracja tego kraju z Unią Europejską będzie odbywać się szybciej niż dotychczas zakładano.

Mając powyższe na uwadze jesteśmy przekonani, że realizacja tej inwestycji, jako koniecznej dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów wokół niej skupionych, a jednocześnie wynikającej z przyjętej przez Radę Ministrów polityki w zakresie sieci autostrad i dróg ekspresowych, powinna zostać potraktowana priorytetowo poprzez jej uwzględnienie w strategiach rozwoju poszczególnych samorządów, a w konsekwencji w Narodowym Planie Rozwoju.

Porozumienie sygnowane przez przedstawicieli następujących instytucji:

 1. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

 2. Urząd Marszałkowski w Lublinie

 3. Urząd Marszałkowski w Warszawie

 4. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 5. Starostwo Powiatowe w Lublinie

 6. Starostwo Powiatowe w Puławach

 7. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

 8. Starostwo Powiatowe w Radomiu

 9. Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

 10. Urząd Miejski w Piotrkowie Trybunalskim

 11. Urząd Miejski w Radomiu

 12. Urząd Miejski w Zwoleniu

 13. Urząd Miejski w Sulejowie

 14. Urząd Miejski w Opocznie

 15. Urząd Gminy i Miasta w Przysusze

 16. Urząd Gminy w Gielniowie

 17. Urząd Gminy w Wolanowie

 18. Urząd Gminy w Sławnie

 19. Urząd Gminy w Wieniawie

 20. Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu

 21. Komitet Obywatelski

 22. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej

Metadane

Data publikacji : 31.08.2005
Obowiązuje od : 31.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry