Urząd Miejski w Radomiu

Apel w sprawie budowy pomnika Jana Kochanowskiego


Apel Rady Miejskiej w Radomiu

w sprawie budowy pomnika Jana Kochanowskiego

podjęty na Sesji w dniu 11 października 2004r.

Rok 2005 jest dla naszego miasta i regionu rokiem szczególnie bogatym w ważne rocznice związane z kulturą i dziedzictwem narodowym naszego kraju. Tymi wydarzeniami są:

- 475 rocznica urodzin oraz 420 rocznica śmierci Jana Kochanowskiego, poety i najwybitniejszego przedstawiciela humanistycznej kultury narodowej w dobie polskiego renesansu,

- 500-lecie uchwalenia Konstytucji „Nihil novi...” w czasie obrad sejmu walnego w Radomiu, konstytucji, która na długie stulecia stała się podstawą demokracji szlacheckiej i polskiego parlamentaryzmu,

- 850-lecie pierwszej wzmianki o Radomiu w bulli Hadriana IV z 1155 roku,

- 100 lecie krwawych wydarzeń rewolucyjnych i strajku szkolnego z 1905r.

Rada Miejska w dniu 24.11.2003r. przyjęła stosowną uchwałę, by wydarzenia te godnie uczcić i zaprezentować Radom na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej jako miasto o olbrzymiej tradycji historycznej, mającej wpływ na życie kulturalne i społeczno-polityczne nie tylko regionu, ale i kraju.

Przedsięwzięcia te pozwolą promować Radom w kraju i za granicą, pozwolą być może spojrzeć na nasze miasto nie tylko z perspektywy jego problemów dnia dzisiejszego, ale z perspektywy jego tradycji, co może też być odniesieniem do jego bliższej i dalszej przyszłości.

Pragniemy, by punktem kulminacyjnym wspomnianych obchodów było odsłonięcie pomnika Jana Kochanowskiego. Dużym, organizacyjnym i finansowym wysiłkiem Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia było przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na projekt pomnika. Konkurs wygrała praca prof. ASP w Warszawie Pana Jana Kucza, która w pełni zaspokaja aspiracje naszych mieszkańców i organizatorów obchodów omawianych rocznic.

Idea budowy pomnika Jana z Czarnolasu spotkała się z żywym zainteresowaniem i życzliwością ze strony Ojca Świętego Jana Pawła II, który nie tylko życzył radomianom sukcesu w realizacji tego pomnika, ale i dokonał poświęcenia kamienia węgielnego przeznaczonego pod budowę pomnika.

Niestety, trudna sytuacja gospodarcza naszego miasta, ogrom problemów bieżących z którymi musi się borykać dzisiaj Radom, nie zezwala nam na przyznanie dodatkowych środków finansowych w celu pełnej realizacji ambitnych planów rocznicowych.

Dlatego też niniejszym apelem zwracamy się do mieszkańców miasta, instytucji społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, władz kościelnych i związków wyznaniowych, a w szczególności do ludzi biznesu o włączenie się do wspólnej akcji zbierania środków finansowych na rzecz budowy pomnika ojca kultury narodowej.

Wyrażamy nadzieję, że pomnik ten będzie hołdem mieszkańców miasta dla wspaniałej postaci i dorobku literackiego autora „Trenów”, będzie też nas łączył we wspólnej walce o dobro publiczne i kulturę narodową, co było głównym celem życia i działalności Jana Kochanowskiego.

Liczymy na przychylność, tradycyjną ofiarność radomian oraz powszechne zrozumienie ze strony darczyńców dla tego szczytnego zadania.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Przewodniczący Komisji Kultury Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Wieczorek Tadeusz Pyrcioch

Prezydent Miasta Radomia

Zdzisław Marcinkowski

Konto, na które należy wpłacać środki finansowe:

Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia

Pekao SA O/Radom 58-1240-1789-1111-0000-0776-8499

z dopiskiem „Pomnik Jana Kochanowskiego”

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.10.2004
Obowiązuje od : 28.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Miejska w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry