Urząd Miejski w Radomiu

Stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przeniesienia siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Radomia do Kielc


Stanowisko

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 13 września 2004 roku

dot. uchwały Nr XVI/38/04 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29.06.2004r. w sprawie przeniesienia siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Radomia do Kielc.

Historia istnienia państwowej administracji leśnej w Radomiu sięga końca XIX w.
W 1880 r. Ukazem carskim zostały powołane do życia trzy Okręgowe Zarządy Leśne
z siedzibami w Suwałkach, Piotrkowie i Radomiu. Zarząd radomski obejmował ówczesną gubernię kielecką, radomską i lubelską.

W czasie pierwszej wojny światowej tereny administrowane przez zarząd radomski znalazły się pod okupacją austriacką. Po zakończeniu wojny Rozporządzeniem Rady Ministrów w przedmiocie organizacji dóbr państwowych powołano Zarządy Okręgowych Dóbr Państwowych w Radomiu, Warszawie, Siedlcach, Lwowie, a w roku 1920 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w przedmiocie organizacji i zakresu działania okręgowych zarządów lasów państwowych, utworzono 4 zarządy: w Radomiu, Warszawie, Siedlcach
i Lwowie. W 1924 roku, po wyodrębnieniu administracji leśnej spośród administracji ogólnej na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP powołanych zostało 10 okręgowych dyrekcji LP. Jedną z nich była Dyrekcja w Radomiu, która obejmowała swym zasięgiem ówczesne województwo kieleckie i część lubelskiego, łącznie z Lublinem. Pomimo kryzysu ekonomicznego prowadzono racjonalną gospodarkę leśną, rozwijano transport leśny i zakłady przemysłu drzewnego a w 1938 roku oddano do użytku nowoczesny, funkcjonalny gmach Dyrekcji, który służy do dzisiaj. Z myślą o kształceniu nowych kadr wybudowano ze składek leśników bursę dla dzieci pracowników terenowych LP pobierających nauki w Radomiu. Warto dodać, że w dwudziestoleciu międzywojennym granice i wielkość dyrekcji ulegały zmianom - w pewnym okresie dyrekcja radomska sięgała aż po Tatry, obejmując m.in. Kraków.

W okresie okupacji hitlerowskiej, po utworzeniu Generalnej Guberni, całe jej terytorium zostało podzielone na 4 dystrykty: Kraków, Lublin, Radom i Warszawa.
W dystrykcie radomskim utworzono 4 urzędy nadzoru lasów, które obejmowały wszystkie kategorie własności, tak więc w okresie okupacji Radom nadal pozostawał siedzibą administracji leśnej.

W roku 1945 reaktywowano Dyrekcję Okręgową LP w Radomiu. Od roku 1949, kiedy weszła w życie nowa ustawa o państwowym gospodarstwie leśnym, rozpoczyna się okres zmian i kolejnych reorganizacji w Lasach Państwowych, trwający aż do początku lat dziewięćdziesiątych. Wraz ze zmianami koncepcji zarządzania lasami Skarbu Państwa, dzielono lub łączono jednostki na szczeblu zarządów, nadleśnictw i leśnictw. Następowały zmiany zasięgów i lokalizacji siedzib jednostek organizacyjnych. Radom pozostawał siedzibą Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych aż do połowy 1975 roku, kiedy to został zlikwidowany, a jednostki wchodzące w jego skład zostały przyłączone do sąsiednich OZLP. Dzięki uporowi i staraniom leśników Dyrekcję reaktywowano z dniem 1 lipca 1983 roku. Ponieważ dawny budynek został zajęty przez Komitet Wojewódzki PZPR, w krótkim czasie wybudowano więc nowy biurowiec przy ulicy Granicznej, który przez kilka lat służył jako siedziba Dyrekcji. W roku 1990, po upadku systemu socjalistycznego i likwidacji PZPR, biuro Dyrekcji wróciło do swojej historycznej siedziby przy ul. 25 Czerwca, gdzie pozostaje do dziś.

Spośród 3 Okręgowych Zarządów Leśnych powołanych przez cara, ciągłość zarządzania Lasami Państwowymi do dnia dzisiejszego zachowana jest tylko w Radomiu, stąd RDLP w Radomiu uchodzi za najstarszą dyrekcję regionalną w Polsce. Za lokalizacją siedziby Dyrekcji obejmującej swym działaniem lasy radomskie i świętokrzyskie przemawiają zarówno względy ekonomiczne, jak i przyrodnicze, społeczne, historyczne.

Rada Miejska w Radomiu wnosi sprzeciw wobec stanowiska Rady Powiatu w Kielcach wyrażonego w uchwale Nr XVI/38/04 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29.06.2004r. gdyż Rada ta nie ma merytorycznych i prawnych kompetencji do podejmowania tego typu uchwał.

Przedstawione w załączniku do przedmiotowej uchwały argumenty dot. odrębności Regionu Świętokrzyskiego nie mogą stanowić uzasadnienia do ingerencji w organizację i zasady funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, gdyż te kompetencje w sposób nie budzący żadnych wątpliwości przyporządkowane zostały Ministrowi Środowiska (Art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach Dz. U. z 2000r. Nr 56 poz.679 z póź. zmianami).

Przeniesienie siedziby jednej z najlepiej funkcjonujących i zasłużonych dla polskiego leśnictwa Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, nie może być zatem potraktowane jako przejaw szczególnej troski ze strony władz lokalnych w rozwiązywaniu problemów gospodarki przestrzennej Kielc i Regionu Świętokrzyskiego lecz jako element konkurencji gospodarczej między Regionami Radomskim i Świętokrzyskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 17.09.2004
Obowiązuje od : 17.09.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Miejska w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry