Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 907


Druk nr 941

U C H W A Ł A N R 907/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 25.10.2006 roku

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury

pod nazwą Radomska Orkiestra Kameralna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź zm.), art. 9 ust. 1 i ust. 2, art. 11, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 z póź. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2007 roku tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą Radomska Orkiestra Kameralna i nadaje się jej statut, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Siedzibą Radomskiej Orkiestry Kameralnej jest miasto Radom.

§ 3

 1. Przedmiotem działalności Orkiestry jest krzewienie muzyki polskiej i światowej poprzez organizowanie koncertów własnych, angażowanie artystów polskich i zagranicznych, prowadzenie edukacji muzycznej.

 2. Szczegółowy zakres działalności oraz sposób uzyskiwania środków finansowych przez Radomską Orkiestrę Kameralną określa statut.

§ 4

Prezydent Miasta Radomia odda dla potrzeb Orkiestry na podstawie umowy użyczenia część nieruchomości przy ul. Żeromskiego 53 stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia wraz z wyposażeniem.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Załącznik do Uchwały Nr 907/2006

z dnia 25.10.2006r.

STATUT

RADOMSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Radomska Orkiestra Kameralna z siedzibą w Radomiu zwana dalej „Orkiestrą” jest samorządową instytucją kultury powołaną niniejszą Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu.

§ 2.

Orkiestra działa w szczególności na podstawie:

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 13 poz. 123 z póżn.zm.)

Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (DzU. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.)

Postanowień niniejszego statutu

§ 3.

 1. Siedzibą Orkiestry jest miasto Radom.

 2. Terenem działania Orkiestry jest miasto Radom. Orkiestra może również działać

na terenie województwa mazowieckiego, całej Polski, a także poza jej granicami.

 1. Gmina Miasta Radomia jest Organizatorem Orkiestry.

§ 4.

 1. Orkiestra podlega wpisowi do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

 2. Z chwilą wpisu do rejestru Orkiestra uzyskuje osobowość prawną.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Orkiestry sprawuje Prezydent Miasta Radomia.

ROZDZIAŁ II

Cel, przedmiot i zakres działania Orkiestry

§ 6.

Celem Orkiestry jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury muzycznej oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

§ 7.

Przedmiotem działalności Orkiestry jest krzewienie muzyki polskiej i światowej poprzez organizowanie koncertów własnych, angażowanie artystów polskich i zagranicznych, prowadzenie edukacji muzycznej.

§ 8.

Do podstawowych zadań Orkiestry należy:

 1. Prowadzenie działalności koncertowej poprzez organizację koncertów, spektakli muzycznych, audycji i festiwali muzycznych oraz innych form prezentacji muzyki.

 2. Edukacja muzyczna społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację cyklicznych koncertów umuzykalniających.

 3. Współpraca i współdziałanie ze szkołami artystycznymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi w zakresie kultury.

 4. Tworzenie warunków dla rozwoju twórczości muzycznej i talentów twórczych.

 5. Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 6. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi.

 7. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z utrwalaniem swojej działalności.

 8. Dokumentowanie, gromadzenie i udostępnianie dorobku artystycznego Orkiestry.

§ 9.

Orkiestra może podejmować inne zadania dla zapewnienia jak najpełniejszej realizacji celu określonego w § 6 niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające i doradcze Orkiestry

§ 10.

 1. Orkiestrą kieruje Dyrektor Naczelny, pełniący równocześnie funkcję dyrektora artystycznego, który zarządza Orkiestrą i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Radomia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 3. Dyrektor podlega Prezydentowi Miasta Radomia, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Orkiestry.

§ 11.

Pozostałych pracowników Orkiestry zatrudnia i zwalnia Dyrektor Naczelny zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 12.

Dyrektor i pracownicy Orkiestry powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i funkcji oraz otrzymywać wynagrodzenie zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 13.

Organizację wewnętrzną Orkiestry określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Radomia oraz działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 14.

Dyrektor może za zgodą Prezydenta Miasta powołać przy Orkiestrze Społeczną Radę Programową, jako organ doradczy. Skład i zasady jej działania określa Dyrektor w Regulaminie Społecznej Rady Programowej zaopiniowanym przez Prezydenta Miasta Radomia.

ROZDZIAŁ IV

Mienie i gospodarka finansowa

§ 15.

Orkiestra gospodaruje samodzielnie posiadanym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 2 niniejszego statutu, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 16.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Orkiestry jest roczny plan działalności Orkiestry, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, ustalonej corocznie w uchwale budżetowej. Plan działalności Orkiestry zawiera:
  plan usług, plan przychodów i kosztów, oraz w miarę potrzeb plan remontów, konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

 2. Działalność Orkiestry jest finansowana z dotacji Organizatora, z przychodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

 3. Orkiestra może pozyskiwać przychody z:

1/ działalności artystycznej,

2/ działalności gospodarczej,

3/ promocji firm na imprezach organizowanych przez Orkiestrę,

4/ usług reklamowych,

5/ sprzedaży wydawnictw,

6/ innych usług związanych z działalnością statutową.

§ 17.

Orkiestra może prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

§ 18.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Orkiestry składa Dyrektor Naczelny
  lub inna upoważniona przez niego osoba.

 2. W sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Dyrektora Naczelnego lub osoby przez niego upoważnionej oraz Głównego Księgowego.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 19

Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji Orkiestry po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 2 niniejszego statutu.

§ 20

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 21

Orkiestra używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Metadane

Data publikacji : 25.10.2006
Data modyfikacji : 22.04.2009
Obowiązuje od : 25.10.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Kultury i Turystyki
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry