Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 836


druk nr 871

BP.I-3012-1-13/06

Uchwała nr 836/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 12.06.2006 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym / jedn. tekst Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm./, art.3 ust.1 pkt 2 i 3, art.4 ust.2 i 12, art. 5 ust 1 pkt 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. / Dz.U. Nr 203 z 2003r. poz.1966 z późn. zm./Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4.392.928,-

Zadania własne gminy

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 711 688,-

/Wydział Budżetu i Podatków BP.I./

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 322 515,-

§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych w kwocie 322 515,-

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 389 173,-

§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych w kwocie 389 173,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 400,- / EDU/

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 400,-

§ 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 200,-

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,-

zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 500.000,- /Wydział Budżetu i Podatków BP.I/

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 500.000,-

§ 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500.000,-

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 3.000.000,-/Wydział Budżetu i Podatków BP.I/

Rozdział 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.000.000,-

§ 2790 - środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 3.000.000,-

zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 180 840,-

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 840,-/ „Słoneczny Dom”/

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 840,-

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 180 000,- / Wydział Budżetu BP.I./

§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych w kwocie 180 000,-

II. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.680.840,-

zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 3 500.000,- /Wydział Inwestycji /

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 3 500.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 3 500.000,-

zadanie: „Przebudowa ul. Toruńskiej” w kwocie 500.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

zadanie: „Budowa połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą krajową nr 12 (przedłużenie ul. Maratońskiej)” w kwocie 3.000.000,-/zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 180 840,-

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 840,- /”Słoneczny Dom”/

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,-

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 180 000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 000,-

zadanie: „modernizacja dźwigów osobowych polegająca na wymianie dotychczasowych

wind na nowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu

Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu” w kwocie 180 000,-

§ 2

Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne powiatu

Z

Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 200,-

/ EDU /

Rozdziału 85415 - pomoc materialna dla uczniów w kwocie 1 200,-

§ 3240 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 200,-

Do

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 200,-/ EDU/

Rozdziału 80132 - szkoły artystyczne w kwocie 1 200,-

§ 4260 - zakup energii w kwocie 1 200,-

z zadań własnych gminy

Z

Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5.000.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdziału 90002 - gospodarka odpadami w kwocie 5.000.000,-

§ 6052 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5.000.000,-

z zadania: „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu i regionie usytuowanego w dz. Wincentów w Radomiu” w kwocie 5.000.000,-

do zadań własnych powiatu

Do

Działu 600 - Transport i łączność w kwocie 5.000.000,-/Wydział Inwestycji/

Rozdziału 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 5.000.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 5.000.000,-

na

zadanie: „Obsługa komunikacyjna Cmentarza na Firleju i Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (przebudowa ul. W. Witosa wraz z infrastrukturą)”w kwocie 4.500.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

zadanie: „Przebudowa ul. Kelles-Krauza odc. od ul. 25 Czerwca do ul. Staszica” w kwocie 500.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

z zadań własnych powiatu

Z

Działu 600 - Transport i łączność w kwocie 400.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdziału 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 400.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 400.000,-

zadanie; `Budowa połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą krajową nr 12 (przedłużenie ul. Maratońskiej)” w kwocie 400.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 10.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdziału 80130 - szkoły zawodowe w kwocie 10.000,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000,-

zadanie: „Wymiana instalacji c.o w Zespole Szkół Budowlanych” w kwocie 10.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

do zadań własnych gminy

Do

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 300.000,-

Rozdziału 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 300.000,-/Wydział Inwestycji/

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 300.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 10.000,-

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 10.000,-

do zadań własnych powiatu

Do

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 100.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdziału 80120 - licea ogólnokształcące w kwocie 100.000,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000,-

zadanie; „Budowa boisk sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego ul. Jana Kilińskiego” w kwocie 100.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

z zadań własnych gminy

Z

Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 215.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdziału 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 215.000,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215.000,-

zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Młodzianów wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Tartaczna i Młodzianowska” w kwocie 145.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

zadanie; „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i deszczowej w ul. Grota Roweckiego - IV etap” w kwocie 70.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

z zadań własnych powiatu

Z

Działu 600 - Transport i łączność w kwocie 30.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdziału 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 30.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 30.000,-

zadanie; „Budowa połączenia drogi krajowej nr 7 z droga krajowa nr 12 (przedłużenie ul. Maratońskiej) w kwocie 30.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

do zadań własnych gminy

Działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 80.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdziału 75023 - urzędy gmin w kwocie 80.000,-

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 80.000,-

zadanie: ` Adaptacja budynku byłej stołówki na komisariat policji przy ul. Batalionów Chłopskich 6/8” w kwocie 80.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

do zadań własnych powiatu

Działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 165.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdziału 80120 - licea ogólnokształcące w kwocie 165.000,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165.000,-

zadanie; „Budowa boisk sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego ul. Jana Kilińskiego” w kwocie 165.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

§ 3

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 630 - Turystyka w kwocie 1.580,- /Wydział Kultury i Turystyki/

Z

Rozdziału 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 1.580,-

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.580,-

Do

Rozdziału 63095 - pozostała działalność w kwocie 1.580,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.580,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 90.094,- /EDU/

Z

Rozdziału 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 38.492,-/EDU/

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23.700,-

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11.934,-

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.360,-

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 335,-

Rozdziału 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1.602,-/EDU/

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.602,-

Rozdział 80110 - gimnazja w kwocie 50.000,- /Wydział Inwestycji/

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50.000,-

zadanie: „ Wymiana stolarki okiennej w PG nr 11 ul. Kujawska” w kwocie 50.000,-/zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Do

Rozdziału 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 50.000,- /Wydział Inwestycji/

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 50.000,-

Rozdziału 80195 - pozostała działalność w kwocie 40.094,-/EDU/

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,-

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11.934,-

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.765,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.360,-

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 335,-

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,-

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 12.000,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.500,-

§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 9.000,- /Wydział Kultury i Turystyki/

Z

Rozdziału 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 9.000,-

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 9.000,-

Do

Rozdziału 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 9.000,-

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 9.000,-

z zadań własnych powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 235.000,- /Wydział Inwestycji/

Z

Rozdziału 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 235.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 235.000,-

z

zadania: „Budowa wiaduktu w ciągu drugiej nitki ul. Żółkiewskiego wraz z przebudową ul. Żółkiewskiego - od wiaduktu do ul. Kozienickiej” w kwocie 48.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

zadanie: „Przebudowa ul. Maratońskiej na odcinku od ul. Kieleckiej do ul. Limanowskiego” w kwocie 48.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

zadanie: „Przebudowa ul. Grzecznarowskiego na odc. od ul. Białej do ul. Osiedlowej „ w kwocie 20.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

zadanie; „Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ronda NSZ do ul. Śniadeckich” w kwocie 10.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

zadanie: „Przebudowa ul. Chrobrego na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. 11-go Listopada” w kwocie 18.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

zadanie: „ Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Żeromskiego na odc. od Łaźni do ul. 25 Czerwca” w kwocie 19.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

zadanie: „Przebudowa ul. Mickiewicza „ w kwocie 20.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

zadanie: „Budowa ul. Małcużyńskiego” w kwocie 10.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

zadanie: „Dokumentacja przyszłościowa dot. części prac przygotowawczych w tym ul. Wojska Polskiego, ul. Prażmowskiego - Szklana, Kozienicka. Program wieloletni.” W kwocie 42.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

do zadań własnych gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 235.000,- /Wydział Inwestycji/

Do

Rozdziału 60016 - drogi publiczne gminne w kwocie 235.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 235.000,-

na

zadanie: ”Przebudowa i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych „ w kwocie 235.000,-/zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

z zadań własnych powiatu

Działu 600 - Transport i łączność w kwocie 270.000,- /Wydział Inwestycji/

Z

Rozdziału 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 270.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 270.000,-

z zadania: ”Budowa połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą krajową nr 12 (przedłużenie ul. Maratońskiej” w kwocie 270.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 38.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdziału 80130 - szkoły zawodowe w kwocie 38.000,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38.000,-

zadanie: „ Budowa warsztatów szkolnych - stacji diagnostycznej w Zespole Szkół Samochodowych” w kwocie 30.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

zadanie „ Wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkól Budowlanych” w kwocie 8.000,-/zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

do zadań własnych gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 270.000,- /Wydział Inwestycji/

Do

Rozdziału 60016 - drogi publiczne gminne w kwocie 100.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 100.000,-

zadanie; „ Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych” w kwocie 100.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Rozdziału 60017 - drogi wewnętrzne w kwocie 170.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 170.000,-

zadanie: „Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych” w kwocie 170.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 38.000,-

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 30.000,- /Wydział Inwestycji/

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 30.000,-

Rozdziału 80110 - gimnazja w kwocie 8.000,-/EDU/

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 8.000,-

§ 4

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 630 - Turystyka w kwocie 3.800,- /Wydział Kultury i Turystyki/

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 3.800,-

Z

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.800,-

Do

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.800,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 95.000,-

Rozdział 80110 - gimnazja w kwocie 95.000,-

z

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95.000,- /Wydział Inwestycji/

zadanie: „Przebudowa sali gimnastyczne w ZSO Nr 4 ul. Osiedlowa” w kwocie 95.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

do

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 95.000,- /EDU/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 549,-/ EDU/

Rozdział 85401 - świetlice szkolne w kwocie 549,-

Z

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 549,-

Do

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 549,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 53.000,-/Wydział Kultury i Turystyki/

Rozdział 92105 -pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 38.000,-

Z

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 38.000,-

Do

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 38.000,-

Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 15.000,-

Z

§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 15.000,-

Do

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15.000,-

zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 919,-

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

w kwocie 919,-

Z

§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych w kwocie 919,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Do

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 919,- /Placówka Rodzinna Nr 5/

zadania własne powiatu

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 21 900,-

/ Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Rozdział 85395 - pozostała działalność w kwocie 21 900,-

Z

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 900,-

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 000,-

Do

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,-

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 050,-

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 250,-

§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 700,-

§ 5

Dokonuje się przesunięcia wydatków między zadaniami:

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie w kwocie 45.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne w kwocie 45.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 45.000,-

Z

Zadania; „Budowa ul. Dębowej” w kwocie 45.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Na

Zadanie:” Przebudowa i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych „ w kwocie 45.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 100.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 100.000,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000,-

Z

zadania „Wymiana stolarki okiennej w PSP Nr 28 ul. Jaracza” w kwocie 60.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

zadania: ` Termomodernizacja budynku PSP Nr 31 -dokończenie wymiany stolarki okiennej” w kwocie 40.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Do

zadania; „ Przebudowa kuchni w PSP Nr 23 ul. Gajowa” w kwocie 100.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 2.400.000,- /Wydział Inwestycji/

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 2.400.000,-

§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 2.400.000,-

Z

Zadania: „Dokumentacja przyszłościowa dot. części prac przygotowawczych w tym ul. Wojska Polskiego, ul. Prażmowskiego - Szklana, Kozienicka. Program wieloletni” w kwocie 100.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Zadania: ”Budowa połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą krajową nr 12 (przedłużenie ul. Maratońskiej)” w kwocie 2.300.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Na

Zadanie: „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP” w kwocie 100.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Zadanie: „ Przebudowa ul. Żeromskiego (pasaż) od Placu Konstytucji do ul. Witolda” w kwocie 500.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Zadanie: „Przebudowa ul. Toruńskiej w Radomiu” w kwocie 300.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Zadanie; „Przebudowa ul. Kelles-Krauza odc. od 25 Czerwca do ul. Staszica” w kwocie 1.500.000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 23.098,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/

Rozdział 85111 - szpitale ogólne w kwocie 23.098,-

§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 23.098,-

z zadania:

„Zakup mikroskopu dla Oddziału Okulistyki” w kwocie 23.098,-

na zadanie:

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej” w kwocie 23.098,-

§ 6

I. Dokonuje się przesunięć w układzie wykonawczym budżetu:

Zadania własne powiatu

Z

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Działu 852- pomoc społeczna w kwocie 50 000,-

Rozdziału 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 50 000,-

§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 50 000,-

Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom”

Działu 852- Pomoc społeczna w kwocie 22 000,-

Rozdziału 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 22 000,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,-

§ 4220 - zakup środków żywności w kwocie 18 000,-

do

Placówki Rodzinnej Nr 5

Działu 852- Pomoc społeczna w kwocie 72 000,-

Rozdziału 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 72 000,-

§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 13 800,-

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 600,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 900,-

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 520,-

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 917,-

§ 4260 - zakup energii w kwocie 1 800,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,-

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 383,-

§ 4480 - podatek od nieruchomości w kwocie 80,-

Z

Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy

Działu 852- Pomoc społeczna w kwocie 264 800,-

Rozdziału 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 264 800,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 264 800,-

zadania: ”Modernizacja wind w DPS Nad Potokiem” w kwocie 264 800,-

do

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Działu 852- Pomoc społeczna w kwocie 264 800,-

Rozdziału 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 264 800,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 264 800,-

zadania: „Modernizacja wind w DPS Weterana Walki i Pracy” w kwocie 264 800,-

§ 7

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 11 - Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2006 rok” do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 739/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomia na 2006 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 17 - „Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok” do Uchwały Rady Miejskiej Nr 739/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomia na 2006 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Dokonuje się zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 - „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych” do Uchwały Rady Miejskiej Nr 739/2005 z dnia 19.12.2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomia na 2006 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Dokonuje się zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 12

W wyniku zmian określonych w § 1 zmniejsza się planowany deficyt budżetowy na 2006 rok o kwotę 712.088,-.

§ 13

W wyniku zmian określonych w § 12 kwota planowanego deficytu budżetowego w 2006 roku wynosi 47.440.200,-

§ 14

W związku ze zmianą określoną w § 12 dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie

712.088,-

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

1

15

Metadane

Data publikacji : 13.06.2006
Obowiązuje od : 12.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Budżetu i Podatków
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry