Urząd Miejski w Radomiu

Stanowisko Rady Miasta Radomia z dnia 21.03.2005 r. w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego


Stanowisko Rady Miasta Radomia

z dnia 21.03.2005 r.

w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Łodzi z wnioskiem do

Trybunału Konstytucyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717 i Nr 162, póz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, póz. 1055 i Nr 116, póz. 1203) Rada Miasta Radomia uchwala, co następuje:

Rada Miasta Radomia popiera uchwałę nr XLIV/762/05 Rady Miejskiej w

Łodzi z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją:

1) art. l pkt 17 lit h ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) poprzez konsekwencje, jakie wywołuje on przy stosowaniu art. 28 ust. l ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu tery­torialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966)

a) z art. 2, art. 70 oraz art. 165 i art. 167 ust. l, w związku z art. 166 ust l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z art. 3 ust. l oraz art. 9 ust. l i 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., ratyfikowanej przez Polskę (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607), a w konsekwencji także z art. 9 i art. 91 ust. 2 w związku z art. 241 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

a) z art. 2, art. 70, art. 92 ust. l, a także z art. 165 i art. 167 ust. l, w związku z art. 166 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z art. 3 ust. l oraz art. 9 ust. l i 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, a w konsekwencji także z art. 9 i art. 91 ust. 2, w związku z art. 241 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jed­nostek samorządu terytorialnego w roku 2005 (Dz. U. Nr 286, poz. 2878)

a) z art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71),

b) z art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781),

c) z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

w zakresie, w jakim przepis ten przy podziale części oświatowej subwencji

ogólnej nakazuje brać pod uwagę „zakres realizowanych przez te jednostki

zadań oświatowych; a to w związku z art. 32 i art. 70 oraz art. 167 ust. l

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

UZASADNIENIE

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi największą część dochodów budżetu miasta Radomia. Podlega ona, zwłaszcza od roku 2002, ciągłej destabilizacji w wyniku wprowadzania zmian w rozporządzeniu dotyczącym sposobu jej podziału, które nie mają żadnego związku z ewentualną zmianą zakresu zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. W naszym mieście uległa ona w tym czasie znacznemu relatywnemu obniżeniu, mimo że zakres zadań oświatowych, realizowanych przez nasze miasto na podstawie ustaw nie tylko się nie zmniejszył, ale uległ znacznemu rozszerzeniu (tak jak w innych JST). W załączeniu przedstawiamy dane dotyczące dynamiki części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez nasze miasto od roku 2000, na tle ogólnych danych obrazujących zakres realizowanego zadania.

W tej sytuacji — podobnie jak Rada Miejska Łodzi - uznajemy, że:

1. Usunięcie z ustawy Karta Nauczyciela przepisu dotyczącego obowiązku usta­lenia standardów oświatowych, które nastąpiło po kilku latach jawnego deklaro­wania przez rząd braku woli ich określenia, uniemożliwia rzetelne ustalanie wielkości części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Pozostawienie faktycznego ustalenia części oświatowej subwencji ogólnej w kompetencji ministra, zamiast określenia zasad tego ustalenia w ustawie i przekazania ministrowi jedynie kompetencji wykonawczych, oczywiście niezgodne z Konstytucją, prowadzi między innymi do znacznej i niczym nie uzasadnionej destabilizacji tego dochodu dla jednostek samorządu terytorial­nego, w tym dla naszego miasta.

3. Rozporządzenie o sposobie podziału subwencji, zarówno w wersji obecnie obowiązującej, jak i w ustawicznie zmienianych wersjach poprzednich, podlega ciągłym zmianom bez związku z zakresem zadań oświatowych realizowanych przez JST, w tym przez nasze miasto, zatem jest niezgodne z delegacją ustawo­wą, nawet w jej obecnym, ogólnikowym brzmieniu.

Popieramy działania Związku Miast Polskich, wspierające wystąpienie Rady Miasta Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Ich celem jest wykazanie, że wyżej wymienione okoliczności, niezgodne z Konstytucją RP i z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, w istotny sposób ograniczają moż­liwość prawidłowego wywiązania się z nałożonych ustawowo obowiązków nie tylko na samorząd miasta Łodzi, ale także naszego miasta oraz innych miast.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2005
Obowiązuje od : 29.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry