Urząd Miejski w Radomiu

Zawarcie związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają do wglądu ważny dokument tożsamości

 

2. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

 

3. W przypadku cudzoziemców należy przedłożyć:

- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu;

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu albo odpis aktu małżeństwa wraz 
z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie.

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu;

Powyższe dokumenty należy złożyć wraz z tłumaczeniem  wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula;

Tłumaczenia nie wymagają dokumenty wydane na drukach wielojęzycznych

 

4. Osoby  zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci pochodzących z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom, I piętro, pokój 104, tel. 48 36 20 700

Termin i sposób załatwienia

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.

Udział biegłego lub tłumacza, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zapewniają osoby składające te oświadczenia, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu (dotyczy również świadków).

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu.

W przypadku ślubu poza lokalem USC dodatkowa opłata wynosi 1000 zł.

Opłatę można wnieść u inkasenta na miejscu lub przelewem na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

PEKAO SA II O/Radom

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., Poz. 1827 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2017 poz. 682. ).

 

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 10.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Milewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry