Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 165 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia


Druk Nr 125

Uchwała nr 165/2007

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.08.2007 roku

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 791/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2006 r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia

1 września 2007 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Skurkiewicz

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 165/2007

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007r.

REGULAMIN

UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA RADOMIA

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia, zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, osoby uprawnione do jej otrzymywania, warunki uprawniające do otrzymywania świadczeń, formy pomocy materialnej, tryb i sposób przyznawania świadczeń.

§ 2

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej „ pomocą

materialną”, są :

 1. stypendium szkolne,

 2. zasiłek szkolny.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

 1. uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły publicznej i niepublicznej, wychowanka ośrodka oraz słuchacza kolegium,

 2. wnioskodawcy - należy przez to rozumieć pełnoletniego ucznia albo rodzica ucznia (opiekuna prawnego) lub dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka do których uczeń uczęszcza,

 3. kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie określoną przepisami ustawy, o której mowa w art. 90 d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ),

 4. kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U.
  z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),

 5. szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkołę niepubliczną nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych,

 6. kolegium - należy przez to rozumieć publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych,

 7. ośrodku - należy przez to rozumieć publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego.

3. Przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu, o którym mowa w ust.2 pkt 3) niniejszego paragrafu, nie wlicza się do dochodu świadczeń pomocy materialnej przydzielanej na podstawie niniejszego regulaminu.

II. Osoby uprawnione do otrzymania pomocy materialnej

§ 3

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie miasta Radomia:

 1. uczniom szkół :

a) publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dorosłych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia

24 roku życia,

b) niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla

dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 1. wychowankom ośrodków - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 2. dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 3. słuchaczom kolegiów - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

III. Warunki otrzymania pomocy materialnej

§ 4

 1. Pomoc materialną może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 2. Dochód, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć wysokości kryterium dochodowego.

 3. Pomoc materialna nie przysługuje uczniom klas zerowych.

§ 5

 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca
  w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

 2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

 3. Stypendium szkolne wypłacane jest dwa razy w roku szkolnym w terminach do dnia

31 grudnia i do dnia 30 czerwca danego roku.

§ 6

 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium
  o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

IV. Formy pomocy materialnej i sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 7

 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych itp.

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 2. Stypendium szkolne może być również udzielone w formie świadczenia pieniężnego
  w przypadku uznania przez Prezydenta Miasta Radomia, że udzielenie stypendium
  w formach, o których mowa w ust.1 i 2, nie jest możliwe albo nie jest celowe.

 3. W przypadku przyznania stypendium w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca

jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o tym, że wypłacona kwota zostanie

wydatkowana na cele edukacyjne.

 1. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 8

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe w stosunku miesięcznym niż 80 % kwoty zasiłku rodzinnego i nie może przekroczyć miesięcznie 200 % tej kwoty.

 2. Na wysokość stypendium szkolnego wpływa wysokość dochodu oraz warunki
  i okoliczności rodzinne, o których mowa w § 4.

 3. Wysokość stypendium w każdym przypadku ustalana jest indywidualnie.

 4. Organ rozpatrujący wnioski bada przedstawione przez wnioskodawcę dokumenty oraz
  jego stan majątkowy.

 5. Wysokość stypendium szkolnego wynosi w zależności od miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ( z zaokrągleniem do pełnych złotych ):

 1. od 80 % do 110 % kwoty zasiłku rodzinnego, - jeśli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 71 % do 100 % kryterium dochodowego,

 2. od 111 % do 150 % kwoty zasiłku rodzinnego, - jeśli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 40 % do 70 % kryterium dochodowego,

 3. od 151 % do 200 % kwoty zasiłku rodzinnego, - jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 40 % kryterium dochodowego.

6. W przypadku, gdy środki otrzymane na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych
z budżetu państwa nie zapewnią wypłaty tych świadczeń wszystkim uprawnionym

uczniom, w pierwszej kolejności świadczenia te przyznaje się uczniom o najniższych

dochodach.

§ 9

  1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej
   o charakterze edukacyjnym raz lub dwa razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

  2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

  3. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

 1. brak środków do życia w związku z utratą pracy rodziców (opiekunów prawnych),

 2. śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,

 3. kradzież w mieszkaniu ucznia,

 4. pożar lub zalanie mieszkania,

 5. klęska żywiołowa.

  1. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 10

Z kwoty przeznaczonej w budżecie Gminy Miasta Radomia na pomoc materialną
o charakterze socjalnym 5 % przeznacza się na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przyznanych w trybie odwołań.

V. Tryb i sposób przyznawania świadczeń pomocy materialnej

§ 11

 1. Świadczenia pomocy materialnej przyznaje lub odmawia ich przyznania Prezydent Miasta Radomia w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Od decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pomocy materialnej przysługuje odwołanie za wyjątkiem decyzji wydanej na wniosek dyrektora szkoły.

 3. Do załatwiania spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym Prezydent Miasta Radomia może powołać Gminną Komisję Socjalną, określając zasady jej funkcjonowania w Regulaminie Pracy Gminnej Komisji Socjalnej.

 4. Prezydent Miasta Radomia zapewnia warunki finansowe i organizacyjne pracy Gminnej Komisji Socjalnej.

§ 12

 1. Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:

 1. rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,

 2. dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane

również z urzędu.

Metadane

Data publikacji : 31.08.2007
Data modyfikacji : 26.02.2009
Obowiązuje od : 29.08.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Edukacji, Sportu i Turystyki - dyr. Leszek Pożyczka
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry