Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 113 w sprawie: zmiany Statutu Miasta.

 

 

 

Druk nr 80

 

 

 

Uchwała Nr 113/2007

 

Rady Miejskiej w Radomiu

 

z dnia 25.IV.2007r.

 

 

 

w sprawie: zmiany Statutu Miasta.

 

 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z póź.zm.)oraz art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1592 z póź.zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

 

 

W uchwale nr 38/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radomia zmienionej uchwałą nr 708/2005 z dnia 24 października 2005r. sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

1) w Statucie Miasta Radomia:

 

 

 

a) § 21 ust.1 otrzymuje brzmienie:

 

1. Rada powołuje następujące komisje stałe:

 

1) Rewizyjną,

 

2) Budżetową,

 

3) Gospodarki i Środowiska,

 

4) Edukacji, Sportu i Turystyki,

 

5) Rozwoju Miasta,

 

6) Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny,

 

7) Bezpieczeństwa,

 

8) Kultury.

 

 

 

 

 

b) w § 26 ust. 6, pkt „6” otrzymuje brzmienie:

 

„ Komisja Budżetowa rozpatruje projekt budżetu wraz z opiniami poszczególnych Komisji i wnioskami radnych po uprzednim zaopiniowaniu

 

ich przez merytoryczne Komisje Rady Miejskiej i przedstawia swoją opinię Radzie oraz Prezydentowi Miasta”.

 

 

 

2) w Regulaminie Obrad Rady Miejskiej w Radomiu stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Miasta Radomia :

 

 

 

a) w § 7 ust. 2 zastępuje się wyraz „zwolnienie” wyrazem „zaświadczenie” i na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „urlop macierzyński”.

 

b) w § 15 ust. 2 na końcu zdania likwiduje się kropkę i dodaje wyrazy „ lub Przewodniczący Rady Miejskiej”

 

c) w § 36 ust. 3 skreśla się pkt „8” i pkt „10”.

 

 

 

3) w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu Miasta Radomia:

 

 

 

§ 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

 

 

„W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego”.

 

 

 

4) w Regulaminie Pracy Prezydenta Miasta Radomia stanowiącym załącznik nr 5 do Statutu Miasta Radomia:

 

 

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

 

 

„Obsługę kancelaryjno-techniczną sprawuje Kancelaria Prezydenta - Biuro Obsługi Prezydenta, a w szczególności:

 1.  

  koordynuje pracę komórek organizacyjnych w zakresie wniosków przedkładanych Prezydentowi,

 2.  

  przedstawia Prezydentowi do zatwierdzenia projekty zarządzeń,

 3.  

  ewidencjonuje w rejestrze i przechowuje oryginały zarządzeń,

 4.  

  przekazuje zarządzenia Prezydenta Miasta do realizacji i wiadomości merytorycznym komórkom organizacyjnym Urzędu”.

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

 

 

 

Ustala się jednolite teksty:

 

1) „ Statutu Miasta Radomia”

 

2) „ Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu”

 

3) „ Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu”

 

4) „ Regulaminu Pracy Prezydenta Miasta Radomia”

 

które zostaną ogłoszone w formie obwieszczenia Rady Miejskiej.

 

§ 3

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Radomia „Wykaz miejskich jednostek

 

organizacyjnych, spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów i jednostek” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

§ 4

 

 

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

 

i Prezydentowi Miasta.

 

 

 

 

 

§ 5

 

 

 

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca:

 

Komisja Statutowa

 

Przewodniczący Komisji

 

 

 

Dariusz Wójcik

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

 

Wojciech Skurkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Rady Miejskiej w Radomiu

 

 

 

z dnia 25.IV.2007r.

 

 

 

 

 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Radomia.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art.16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.

 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

 

( Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz.1606 z póź.zm.) ogłasza się jednolite teksty:

 

 

 

 

 

1) Statutu Miasta Radomia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia

 

 

 

2) Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Radomiu stanowiący załącznik nr 2

 

do niniejszego obwieszczenia i równocześnie załącznik nr 3 do Statutu Miasta Radomia

 

 

 

3) Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego obwieszczenia i równocześnie załącznik nr 4 do Statutu Miasta Radomia

 

 

 

4) Regulaminu Pracy Prezydenta Miasta Radomia stanowiący załącznik nr 4

 

do niniejszego obwieszczenia i równocześnie załącznik nr 5 do Statutu Miasta Radomia

 

 

 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 113/2007

 

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.04.2007r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

 

Wojciech Skurkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.04.2007
Data modyfikacji : 03.07.2013
Obowiązuje od : 25.04.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Rady Miejskiej
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry