Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 837


Druk Nr 869

UCHWAŁA NR 837/2006

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 12.06.2006roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia do zatwierdzenia projektu stypendialnego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Radomiu uchwala:

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Rada Miejska w Radomiu upoważnia Prezydenta Miasta Radomia do zatwierdzenia projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 837/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 12.06.2006r.

0x01 graphic
0x01 graphic

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów studentom, przyznawanych w ramach Działania 2. 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. „obszary zmarginalizowane” - Radom Miasto na Prawach Powiatu,

2. „trudna sytuacja materialna” - definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę, nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania stypendium w ramach Działania 2.2. ustalona w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2 dla województwa mazowieckiego przez Beneficjenta Końcowego tj. 350,00 zł netto.

 1. „Ostateczny odbiorca” - Radom Miasto na Prawach Powiatu,

 2. „Beneficjent końcowy” - Urząd Marszałkowski w Warszawie.

 3. „dochód” - w zakresie definicji dochodu należy posługiwać się definicją dochodu przyjętą w art. 3 pkt 1 i 2, art. 5 ust. 8 Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 03 Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).

 4. „rodzina” - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia,

 5. „gospodarstwo domowe” - pojęcie w Regulaminie tożsame z „rodziną”.

§ 2

 1. Stypendia przyznawane będą studentom w celu wspierania rozwoju edukacyjnego.

 2. Stypendia przyznawane są na wniosek studenta przez Komisję Stypendialną powołaną przez Ostatecznego odbiorcę, zwaną dalej „Komisją”.

 3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Radomia.

 4. Komisję do potrzeb Projektu, powołuje Prezydent Miasta Radomia.

§ 3

 1. Stypendia wypłacane będą w formie finansowej.

II. Zasady i warunki przyznawania stypendiów

§ 4

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają następujące kryteria:

 1. studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych działających na podstawie Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z 1990 ze zm.) w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym,

 2. posiadają stałe zameldowanie na obszarze zmarginalizowanym,

 3. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Dodatkowym kryterium wyboru jest priorytetowe traktowanie studentów:

1) poniżej 25 roku życia,

2) pierwszego roku studiów,

3) niepobierających stypendium socjalnego z innego źródła.

3. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby spełniające dodatkowe kryteria określone w ust. 2 (pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium będą miały te osoby, które spełniają jak najwięcej warunków określonych w ust. 2) z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania stypendium w ramach Działania 2.2. ustalona w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2 dla województwa mazowieckiego przez Beneficjenta końcowego. Jeśli jednak osób spełniających najwięcej kryteriów w ust. 2 jest nadal więcej niż stypendiów możliwych do rozdysponowania pierwszeństwo będą miały osoby o najniższych dochodach na członka rodziny w 2005r.

4. Stypendium przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy za miesiące od października 2006 do lipca 2007 roku (włącznie).

5. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje Ostateczny odbiorca.

6. Przyznawanie i wypłacanie stypendiów dla studentów w celu wspierania rozwoju edukacyjnego zostanie uruchomione pod warunkiem podpisania umowy dofinansowania Projektu.

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§ 5

 1. Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie stypendium jest:

 1. złożenie do Ostatecznego odbiorcy wniosku o przyznanie stypendium (wnioski dostępne będą w Urzędzie Miejskim w Radomiu),

 2. dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta (wzór oświadczenia dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Radomiu) udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodach za rok 2005,

 3. dołączenie do wniosku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub kontynuowaniu studiów w roku akademickim 2005/2006 (z wyłączeniem studentów ostatniego roku studiów), a w przypadku uzyskania statusu studenta pierwszego roku lub kontynuowania nauki w roku akademickim 2006/2007, studenci zobligowani są do przedłożenia aktualnego zaświadczenia przed podpisaniem umowy wypłacania stypendium,

 4. dokument potwierdzający miejsce zameldowania.

 1. Podstawą ustalania prawa do objęcia pomocą w ramach Działania 2.2. ZPORR będą dochody rodziny z 2005 roku.

 2. Dochód na członka rodziny dla studentów niepozostających w związku małżeńskim, ustalany jest na podstawie dochodu osób pozostających wraz z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

 3. Dochód na członka rodziny dla studentów pozostających w związku małżeńskim, ustalany jest na podstawie ich dochodów, a rodzinę stanowi małżeństwo studenckie i ich dzieci.

 4. Kompletne wnioski winny być złożone w terminie od 4 września do 15 września 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 5. Komisja Stypendialna po ogłoszeniu przez Marszałka Województwa Ramowego Planu Realizacji Działania i przyjęciu Regulaminu przez Radę Miejską w Radomiu przedkłada Prezydentowi Miasta Radomia listę osób spełniających kryteria.

 6. Prezydent Miasta Radomia zatwierdza listę osób spełniających kryteria Regulaminu.

 7. Po podpisaniu umowy dofinansowania Projektu przez Ostatecznego odbiorcę Prezydent Miasta Radomia ogłasza listę stypendystów.

 8. Komisja Stypendialna zawiadomi studenta o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia.

 9. Ostateczny odbiorca podpisuje ze studentem/studentką Umowę przekazywania stypendium w roku akademickim 2006/2007. Student zobligowany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta.

 10. Wypłacanie stypendium odbywać się będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ostatecznym odbiorcą a Beneficjentem końcowym.

IV. Wypłata stypendium

§ 6

 1. Stypendium wypłacane jest w formie finansowej maksymalnie w 10 ratach miesięcznych po 200,00 zł za miesiące od października 2006 do lipca 2007 roku (włącznie):

Łączna kwota stypendium wynosi maksymalnie 2000,00 zł w roku akademickim 2006/2007.

V. Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego

§ 7

1. Obsługę programu stypendialnego prowadzi Ostateczny odbiorca i ponosi wszystkie koszty z tym związane.

§ 8

l. Ostateczny odbiorca jest odpowiedzialny za rekrutację stypendystów, wypłacanie stypendiów, rozliczanie otrzymanych środków, monitoring projektu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem.

VI. Postanowienia końcowe

§ 9

1. Stypendysta zawiadamia Ostatecznego odbiorcę, w terminie 7 dni o:

 1. otrzymaniu urlopu od zajęć w uczelni,

 2. skreśleniu z listy studentów,

 3. powtarzaniu roku nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych dokumentem z uczelni,

 4. zaprzestaniu spełniania kryteriów wymienionych w § 4 ust. l.

2. W przypadkach określonych w ust. l student traci prawo do otrzymywania stypendium.

3. Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. l, podlegają zwrotowi na wskazane przez Ostatecznego odbiorcę konto w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

4. W przypadku zgonu stypendysty ustaje jego prawo do pobierania stypendium, a kwotę niewypłaconego stypendium przekazuje się Beneficjentowi końcowemu.

§ 10

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z wdrażaniem Działania 2. 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2. Zapisy Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 ogłoszonego przez Beneficjenta końcowego dla województwa mazowieckiego są wiążące dla Ostatecznego odbiorcy i mogą wpłynąć na brzmienie niniejszego Regulaminu.

§ 11

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej.

2. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Projektu realizowanego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Metadane

Data publikacji : 13.06.2006
Obowiązuje od : 12.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Rozwoju i Promocji
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry