Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 828


Druk nr 865

UCHWAŁA NR 828/2006

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 29.05.2006r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Źródłową (od strony zachodniej), Wodociągową (od strony północnej) oraz terenami będącymi w użytkowaniu wieczystym Wodociągów Miejskich (od strony południowo-wschodniej).

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Źródłową (od strony zachodniej), Wodociągową (od strony północnej) oraz terenami będącymi w użytkowaniu wieczystym Wodociągów Miejskich (od strony południowo-wschodniej).

  2. Granice obszaru objętego planem zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Zakres planu określają ustalenia przepisu art. 15 ust. 2 oraz w zależności od potrzeb ustalenia przepisu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  2. Przedmiotem planu jest w szczególności przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 01.06.2006
Obowiązuje od : 29.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry