Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 825


Druk Nr 858

UCHWAŁA NR 825/2006

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 29.05.2006 roku

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Miasta Radom do Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci środków trwałych stanowiących infrastrukturę sieci ciepłowniczej wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w zamian za objęcie akcji o wartości nominalnej równej wartości wyceny.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Infrastruktura ciepłownicza będąca własnością Gminy Miasta Radomia, proponowana do aportu

l.p.

Nr inwent.

Nazwa środka

Adres

Wartość początkowa

Umorzenia na 30.04.06

Wartość netto na 30.04.06

12

800 284

Sieć magistralna

Potkanów-Toruńska ul.Warsztatowa

1 639 690,86

49 190,72

1 590 500,14

Metadane

Data publikacji : 01.06.2006
Obowiązuje od : 29.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Infrastruktury
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry