Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 500


Druk nr 510

Uchwała Nr 500/ 2004

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 11.10.2004r.

w sprawie: zmiany Samorządowego Programu dla Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 tekst jednolity, z późn. zm.) w związku art. 35a. ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do Samorządowego Programu dla Osób Niepełnosprawnych, przyjętego Uchwałą Nr 648/2001 z dnia 17 grudnia 2001r. Rady Miejskiej w Radomiu, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca:

Prezydent Miasta Radomia Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Pyrcioch

Załącznik

do Uchwały Nr 500/ 2004 z dnia 11.10.2004r. Rady Miejskiej w Radomiu

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 648/2001 z dnia 17 grudnia 2001r. Rady Miejskiej w Radomiu, w sprawie: Samorządowego Programu dla Osób Niepełnosprawnych wprowadza się następujące zmiany:

1. w części pn. Cele i zadania punkt 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Podprogram ma na celu ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do instytucji

rehabilitacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej."

2. w części pn. Określenie sposobu i terminu realizacji zadań po odnośniku Ad.2 dodaje

się odnośnik Ad.3 w brzmieniu:

"Ad.3 - W 2004 roku likwidacja barier transportowych w rehabilitacji

społecznej i zdrowotnej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

w Radomiu, przy ul. Struga 88.

a) zakup 1 samochodu "BUS" przystosowanego do potrzeb

osób niepełnosprawnych ruchowo.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu.

Beneficjentem końcowym jest w/w jednostka pomocy społecznej."

3. w części pn. Wstępna kalkulacja kosztów

a) po odnośniku pierwszym Ad. 2 dodaje się odnośnik Ad.3 w brzmieniu:

"Ad.3 - IV etap (2004 rok) - 1 samochód "BUS" przystosowany do

potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo łączny koszt - 135.000,00 zł"

b) w odnośniku drugim Ad.2 pozycja dotycząca 2004 roku dodaje się brzmienie:

"Ad.3 - W 2004 roku - 135.000,00 zł"

4. w części pn. Źródła finansowania

a) w trzecim odnośniku Ad.2 po: Łącznie podprogram 930.000,00 zł dodaje się brzmienie:

"Środki PFRON 101.000,00 zł

Środki Gminy Miasta Radom 34.000,00 zł

Łącznie podprogram 1065.000,00 zł"

b) pozycja pn. Łącznie program w 2004 roku wyniesie otrzymuje brzmienie:

" Łącznie program w 2004 roku wyniesie: 1065.000,00 zł

w tym:

Środki PFRON 465.000,00 zł tj. 50%

Środki Gminy Miasta Radom 465.000,00 zł tj. 50%

oraz

Środki PFRON 101.000,00 zł tj. 75%

Środki Gminy Miasta Radom 34.000,00 zł tj. 25%"

c) pozycja pn. Łączna kwota Samorządowego Programu Na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych w latach 2002-2004 otrzymuje brzmienie:

" Łączna kwota Samorządowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

w latach 2002-2004

wyniesie: 2.675.000,00 zł

w tym :

Środki PFRON 1.270.000,00 zł tj. 50%

Środki Gminy Miasta Radom 1.270.000,00 zł tj. 50%

oraz

Środki PFRON 101.000,00 zł tj. 75%

Środki Gminy Miasta Radom 34.000,00 zł tj. 25%"

2

Metadane

Data publikacji : 14.10.2004
Obowiązuje od : 11.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych - dyr. Elwira Skoczek
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry