Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 388


Druk Nr 386

Uchwała Nr 388/ 2004

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 22.03.2004r.

w sprawie zawarcia ugody między Gminą Miasta Radomia a „PURITIĄ”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

oraz Gminą Miasta Radomia a Regionalnym Ośrodkiem Informacyjnym „Radom - Media” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu.

Na podstawie art. 18 ust.1, ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie ugody między Gminą Miasta Radomia a „PURITIĄ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Gminą Miasta Radomia a Regionalnym Ośrodkiem Informacyjnym „Radom - Media” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu w celu polubownego rozwiazania sporu bedącego przedmiotem spraw sądowych toczących się z powództw tychże spółek przeciwko Gminie Miasta Radom.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do zawarcia w.w ugody na warunkach przez Niego wynegocjowanych

§ 2

W związku z zawarciem ugód , o których mowa w § 1 wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Miasta Radomia 2.500 ( dwa tysiące pięćset ) akcji serii B o numerach od 1 do 2.500 Regionalnego Ośrodka Informacyjnego „Radom -Media ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 22.03.2004
Obowiązuje od : 22.03.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Rozwoju i Promocji - kier. ref. Iwona Celej
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry