Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 385


Druk nr 383

Uchwała Nr 385/2004

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 15.03.2004 roku

w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań przez powiat w 2004 roku

Działając na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. nr 123 poz.776 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje :

§ 1

Rada Miejska w Radomiu postanawia podzielić środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Gminie Miasta Radom w kwocie 3.709.852 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w następujący sposób:

 1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej : 1.266.954 zł

 1. zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych wraz z kosztami rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb ( art.26) - 100.000

 2. zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne - 811.454 zł

 3. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie (art.35a ust.1 pkt 9) - 55.000 zł

 4. dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na kontynuację działalności gospodarczej lub rolniczej (art.13) - 500 zł

 5. pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej (art.12) - 300.000 zł

 1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej : - 2.442.898 zł

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 500.000 zł

 2. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - 804.840 zł

 3. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 148.000 zł

 4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - 65.000 zł

 5. dofinansowanie zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 325.058 zł

 6. dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 200.000 zł

 7. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 400.000,-

 1. Środki o których mowa w ust. 2 przeznaczone są również na rehabilitację dzieci i młodzieży.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlaka

Metadane

Data publikacji : 17.03.2004
Obowiązuje od : 15.03.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
MOPS - z-ca dyr. Teresa Billip
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry