Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała Nr 294


UCHWAŁA NR 294/2003

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 24.11.2003 roku

w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia zadań z zakresu administracji rządowej polegających na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Radomia.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. nr 39 z 1933 roku, poz. 311 z póź. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i 3 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Gmina Miasta Radomia przyjmuje do wykonania obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Radomia na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Obowiązek wynikający z § 1 niniejszej uchwały realizowany będzie pod warunkiem przekazania przez Wojewodę Mazowieckiego środków finansowych w wysokości koniecznej do jego wykonania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 27.11.2003
Data modyfikacji : 06.06.2005
Obowiązuje od : 24.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry