Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała Nr 290


Uchwała Nr 290/2003

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 24.11.2003 roku

w sprawie: zmiany podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań przez powiat w 2003 roku

Działając na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. nr 123 poz.776 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje :

§ 1

Rada Miejska w Radomiu postanawia zmienić uchwałę Nr 184/2003 z dnia 23.06.2003 roku w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 233/2003 z dnia 22.09.2003 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań przez powiat w 2003 roku w następujący sposób:

§ 1 nadać brzmienie:

„ § 1 Rada Miejska w Radomiu postanawia podzielić środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Gminie Miasta Radom w kwocie 4.542.059 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w następujący sposób:

 1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej : 1.775.728 zł

 1. zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych wraz z kosztami rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb ( art.26) - 100.000

 2. zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne - 1.269.671 zł

 3. zobowiązania dotyczące dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na kontynuację działalności gospodarczej lub rolniczej - 57 zł

 4. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie (art.35a ust.1 pkt 9) - 55.000 zł

 5. dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na kontynuację działalności gospodarczej lub rolniczej (art.13) - 1.000 zł

 6. pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej (art.12) - 350.000 zł

 1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej : - 2.766.331 zł

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 478.000 zł

 2. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - 804.840 zł

 3. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 50.000 zł

 4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 569.981 zł

 5. dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 233.510 zł

 6. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 630.000 zł .”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 27.11.2003
Obowiązuje od : 24.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry