Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała Nr 288


UCHWAŁA NR 288/2003

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 24.11.2003r.

w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób
i bagażu środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Radom oraz ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 5
i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r.
Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Radom oraz ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radom.

§ 3

Z dniem 1 stycznia 2004 r. traci moc uchwała nr 386/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 września 2000 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu środkami zbiorowej komunikacji miejskiej w Radomiu (zmieniona uchwałą nr 764/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2002 r. zmieniającą uchwałę nr 386/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 września 2000 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu środkami zbiorowej komunikacji miejskiej w Radomiu oraz uchwałę nr 474/2000 Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz opłat dodatkowych za przewozy środkami zbiorowej komunikacji miejskiej w Radomiu).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a ponadto podlega ogłoszeniu w autobusach i w punktach informacyjnych Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Załącznik nr 1

do uchwały nr 288/2003

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 24.11.2003 r.

Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu
środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Radom

oraz opłaty dodatkowe z tytułu przewozu osób
oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Wykonywanie przewozów regularnych w ramach komunikacji miejskiej odbywa się na podstawie zezwolenia wydanego przez organ, o którym mowa w ustawie z dnia
  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późniejszymi zmianami) oraz na warunkach określonych w wydanym zezwoleniu.

 1. Świadczenie usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej odbywa się
  w oparciu o rozkłady jazdy, które podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie informacji na przystankach i dworcach wymienionych w rozkładzie jazdy oraz na stronie internetowej MZDiK.

 1. Do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych obowiązani są :

1) pasażerowie,

2) kierowcy pojazdów,

3) przewoźnicy i zatrudnieni przez nich pracownicy,

4) kontrolerzy biletów.

 1. Obsługa pojazdu jest obowiązana udzielać na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu, w szczególności: czasu odjazdu z przystanku, kierunku jazdy, czasu przejazdu, trasy przejazdu itp. Żądania i wskazówki obsługi pojazdu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.

ROZDZIAŁ II

PRZYSTANKI

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznakowanych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.

 1. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.

 1. Obsługujący pojazd, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, obowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku początkowego dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe.

 1. Kierowca pojazdu może odstąpić od czynności określonych w § 7 w przypadku gdy:

1) inny autobus tej samej linii ma wcześniejszy planowany odjazd,

2) postój pojazdu na przystanku uniemożliwia odjazd innym autobusom komunikacji miejskiej.

 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zatrzymać się na każdym przystanku danej linii, za wyjątkiem przystanku oznaczonego jako „przystanek na żądanie”.

 2. Pasażer, który zamierza wysiąść na przystanku „na żądanie” jest obowiązany uprzedzić o tym kierującego pojazd.

ROZDZIAŁ III

PRZEWÓZ OSÓB

 1. 1. Kierowcy pojazdów, przewoźnicy i zatrudnieni przez nich pracownicy oraz kontrola biletów mogą odmówić przewozu osób zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi, w szczególności:

1) osób nietrzeźwych, które zachowują się w sposób nieodpowiedni wobec pasażerów,

2) osób, które zachowują się w sposób agresywny,

3) osób, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pasażerów,

jak również osób, które nie posiadają ważnego biletu lub uniemożliwiają przeprowadzenie czynności kontrolnych.

2. Pasażerom, o których mowa w ust. 1 nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.

 1. W pojazdach komunikacji miejskiej zabrania się:

1) pasażerom:

a) wsiadania do pojazdu po sygnale odjazdu,

b) opierania się o drzwi pojazdu podczas jazdy,

c) siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach,

d) wychylania się z okien pojazdu podczas jazdy,

e) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,

f) nieuzasadnionego sygnalizowania potrzeby zatrzymania pojazdu,

g) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,

h) przebywania w kabinie kierowcy podczas jazdy,

i) niszczenia wyposażenia i urządzeń pojazdu,

j) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu,

k) grania w pojedzie na instrumentach muzycznych, używania przez podróżnych radioodbiorników, bądź zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,

l) palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,

m) spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli spożycie takie może spowodować zanieczyszczenie pojazdu lub wyrządzenie szkody pozostałym pasażerom,

n) wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

2) obsłudze pojazdu:

a) otwierania i zamykania drzwi pojazdu podczas jazdy,

b) ruszania pojazdu z otwartymi drzwiami,

c) nieuzasadnionego sygnalizowania odjazdu pojazdu,

d) prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu w czasie jazdy.

 1. 1. Przewoźnik obowiązany jest wydzielić w pojeździe i odpowiednio oznakować znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:

1) osób z dzieckiem na ręku oraz kobiet w ciąży,

2) osób niepełnosprawnych.

2. Pasażer, który zajmie tak oznaczone miejsce, obowiązany jest zwolnić je dla osób uprawnionych.

 1. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

 1. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny pasażer jest obowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej
  w wysokości 270,00 zł.

ROZDZIAŁ IV

PRZEWÓZ BAGAŻU RĘCZNEGO I ZWIERZĄT

 1. Rzeczy przewożone przez podróżnych nie mogą zagrażać bezpieczeństwu
  i porządkowi w pojeździe, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody podróżnym lub obsłudze pojazdu, przeszkadzać lub narażać ich na niewygody.

 1. Zabrania się podróżnym przewożenia w pojazdach zbiorowej komunikacji miejskiej
  w szczególności:

1) niezabezpieczonych ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach, otwartych pojemników z płynami,

2) przedmiotów i materiałów niebezpiecznych lub cuchnących,

3) broni, za wyjątkiem przypadków dopuszczenia do przewozu na warunkach określonych w przepisach o broni i amunicji oraz przewożenia broni przez osoby uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje.

 1. 1. Pasażer na żądanie innych pasażerów, kierującego pojazdem lub kontrolera biletów jest obowiązany:

1) zdjąć z pleców przewożony bagaż (plecak, torba, worek), jeżeli jego rozmiary lub rodzaj mogą utrudniać innym osobom korzystanie z pojazdu,

2) opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli zwierzę zachowuje się
w sposób stwarzający zagrożenie dla innych pasażerów lub mienia, albo jest uciążliwe dla pasażerów np. z powodu zapachu, hałasu, wyglądu, zanieczyszczenia.

2. Dopuszcza się przewóz roweru w pojeździe pod warunkiem uzyskania przez podróżnego zgody kierowcy uzależnionej od stopnia napełnienia pojazdu.

3. Narty mogą być przewożone w pojeździe wyłącznie w pokrowcach.

 1. Zabronione jest przewożenie zwierząt, z wyjątkiem:

1) małych zwierząt pokojowych (w tym małego psa), jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych i są umieszczone w odpowiednich opakowaniach (np. koszach, skrzyniach, klatkach), zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody. Przewożony pies musi mieć założony kaganiec, zaś osoba przewożąca musi posiadać aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

2) psów (w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką dorosłego pasażera) pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, mają założony kaganiec i są trzymane na smyczy, natomiast osoba przewożąca psa posiada w czasie przewozu aktualne świadectwo szczepienia psa.

 1. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

 1. Pasażer sprawuje nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami.

 1. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku
  z przewożonym przez niego bagażem lub zwierzętami, nie powstałe z winy przewoźnika.

 1. 1. Opłacie - w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego - podlega przewóz:

1) bagażu, przekraczającego swoją wielkością sumę wymiarów (długość, szerokość, wysokość) 120 cm - w tym m.in. nart, rowerów, plecaków ze stelażem, dywanów itp.,

2) wózków, w tym wózków dziecinnych,

3) psa.

2. Opłacie nie podlega przewóz:

 1. instrumentów muzycznych i innych pomocy naukowych, w tym m.in. tub, plansz, rysunków, przewożonych przez uczniów i studentów, pod warunkiem okazania ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

 2. małego zwierzęcia pokojowego, w tym małego psa, trzymanych na kolanach lub na rękach, o którym mowa w § 19 pkt 1,

 3. psa - przewodnika ociemniałego,

 4. wózków inwalidzkich, z których korzysta osoba niepełnosprawna.

3. Prawo do korzystania z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów nie zwalnia pasażera z obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w § 23 ust. 1.

 1. W przypadku naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, tj.:

1) za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy i zwierząt, za przewóz których przewidziano opłatę - bez uiszczenia tej opłaty,

2) za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy i zwierząt wyłączonych z przewozu, albo dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków,

pasażer jest obowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 36,00 zł.

ROZDZIAŁ V

BILETY I KASOWANIE BILETÓW

 1. Na liniach układu komunikacyjnego miasta Radom honorowane są wyłącznie bilety komunikacji miejskiej w Radomiu.

 1. Wysokość cen urzędowych za usługi oraz wykaz uprawnionych i dokumentów poświadczających uprawnienie do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
  w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Radom określają odrębne przepisy.

 1. 1. Dystrybucja biletów odbywa się poprzez sieć kiosków oraz oznakowane punkty sprzedaży.

2. Sprzedaż biletów jednorazowych prowadzą ponadto kierowcy pojazdów za dodatkową opłatą w wysokości 0,30 zł. od każdego biletu. Sprzedaż biletów może być prowadzona wyłącznie w trakcie zatrzymania pojazdu na przystankach.

 1. Wydruk z kasownika zawierający kod cyfrowy bądź inny znak, stanowi nośnik służący identyfikacji biletów.

 1. 1. Przejazd środkami zbiorowej komunikacji miejskiej w Radomiu odbywa się na podstawie:

1) biletu jednorazowego,

2) karnetu 10 - cio przejazdowego,

3) biletu imiennego miesięcznego i imiennego okresowego,

4) biletu okresowego na okaziciela,

5) ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego.

2. Przejazd na podstawie biletu ulgowego odbywać się może tylko łącznie
z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi.

3. Ważny bilet jednorazowy oraz karnet uprawnia do przejazdu pojazdem, w którym bilet został skasowany, w danym dniu i danym kursem. Pod pojęciem kursu należy rozumieć połączenie pomiędzy przystankami początkowym i końcowym danej linii
w jednym kierunku.

4. Bilet imienny ważny na jedną linię uprawnia do przejazdu tą linią oraz innymi liniami wyłącznie na odcinkach pokrywających się z trasą linii, na którą wystawiono bilet.

 1. Pasażer jest zobowiązany skasować bilet w kasowniku bezzwłocznie po wejściu do pojazdu.

 1. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go na żądanie kierowcy i osoby upoważnionej do kontroli biletów.

 1. Zabrania się pasażerom odstępowania skasowanego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego innym pasażerom. Bilet taki, bądź dokument nie uprawnia innego pasażera do jazdy.

 1. W razie niewyraźnego skasowania biletu, bądź uszkodzenia biletu przez kasownik pasażer powinien bezzwłocznie złożyć reklamację u kierowcy - odpowiedzialnego za stan techniczny kasowników.

 1. Za bilet nieważny - równoznaczny z brakiem biletu uważa się:

1) bilet nieskasowany lub skasowany w sposób uniemożliwiający jego odczytanie,

2) karnet 10 - cio przejazdowy bez kuponu kontrolnego,

3) bilet uszkodzony lub zniszczony,

4) bilet o nominale niewłaściwym, tj. niezgodnym z aktualnymi opłatami za przewozy,

5) bilet kasowany więcej niż jeden raz,

6) bilet imienny okresowy bez wkładki (legitymacji wydanej przez MZDiK) lub bez wpisanego w sposób trwały numeru wkładki (legitymacji wydanej przez MZDiK),

7) bilet imienny miesięczny bez wkładki (legitymacji wydanej przez MZDiK) lub bez wpisanego w sposób trwały na znaczku kontrolnym numeru wkładki (legitymacji wydanej przez MZDiK),

8) bilet ulgowy bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi.

ROZDZIAŁ VI

KONTROLA BILETÓW

 1. 1. Kontrolę biletową w pojazdach komunikacji miejskiej prowadzi firma działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
  w Radomiu.

2. Czynności kontrolne wykonują kontrolerzy posiadający trwałe oznakowanie zawierające: zdjęcie kontrolera, nazwę jednostki kontrolującej, numer identyfikacyjny kontrolera.

3. Oznakowanie musi być widoczne i umożliwiać identyfikację kontrolera w czasie kontroli.

4. Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli biletowej są obowiązane zachowywać się w stosunku do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.

 1. 1. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony bądź przerobiony, kontroler biletów ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.

2. O podejrzeniu sfałszowania biletu lub dokumentu MZDiK w Radomiu zawiadamia odpowiedni organ z jednoczesnym powiadomieniem wystawcy dokumentu.

 1. 1. W przypadku stwierdzenia braku biletu lub braku ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego, pasażer jest obowiązany do uiszczenia opłaty przewozowej oraz opłaty dodatkowej
  w wysokości 90,00 zł.

2. Opłatę, o której mowa w ust.1 pobiera za pokwitowaniem kontroler biletów

3. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty w czasie kontroli, pasażer jest obowiązany okazać dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamość i na tej podstawie kontroler biletów wystawia wezwanie do zapłaty.

4. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty dodatkowej lub braku możliwości jej zapłacenia w czasie kontroli, przy jednoczesnym braku dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości kontrolowanej osoby i wystawienia wezwania do zapłaty, kontroler ma prawo zwrócić się do odpowiednich organów o ustalenie tożsamości takiej osoby.

5. Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera lub przewozu bagażu bez ważnego biletu i nie zastępuje biletu, ani nie upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy lub przewozu bagażu.

6. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w czasie kontroli bądź w ciągu
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, jej wysokość ulega obniżeniu
o 30 %.

7. W przypadku przedłożenia w ciągu 7 dni od daty kontroli w siedzibie jednostki upoważnionej do kontroli biletowej ważnego biletu imiennego miesięcznego, imiennego okresowego, lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu (ważnego w dniu kontroli) opłata dodatkowa ulega obniżeniu do 15,00 zł. Natomiast w przypadku uprzedniego uiszczenia opłaty dodatkowej, pasażer otrzyma jej zwrot pomniejszony o kwotę 15,00 zł.

 1. 1. Pasażerowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji od otrzymanego wezwania do zapłaty w terminie 7 dni od daty jego wystawienia. Reklamację należy wnosić w formie pisemnej do jednostki upoważnionej do kontroli biletowej osobiście lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego). Uchybienie terminowi do wniesienia reklamacji spowoduje odmowę jej rozpatrzenia.

2. Reklamacje od wystawionych wezwań do zapłaty jednostka, o której mowa w ust. 1 rozpoznaje w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania.

3. W sprawach spornych, od rozstrzygnięcia jednostki, o której mowa w ust. 1 pasażerowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z siedzibą w Radomiu, przy ul.Kalińskiej 4/8 (tel. 363-14-51)
w terminie 7 dni od daty otrzymania. O sposobie rozpoznania odwołania pasażer zostaje powiadomiony pisemnie w terminie 30 dni od daty wniesienia.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek przerw lub opóźnień w ruchu bądź zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowane działaniem siły wyższej, zatorami komunikacyjnymi, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno - eksploatacyjnej, jak również wprowadzone zarządzeniem kompetentnych organów.

 1. Pasażer odpowiada za szkody w pojeździe lub innych urządzeniach komunikacyjnych powstałe z jego winy.

 1. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu podczas jazdy pasażer posiadający ważny bilet ma prawo kontynuować jazdę z tym samym biletem następnym pojazdem tej samej lub innej linii przebiegającej tą samą trasą.

 1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej, realizacji rozkładów jazdy, działalności firmy upoważnionej do kontroli biletowej oraz innych spraw z zakresu działalności przewoźników należy kierować do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
  w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego interwencję.

Metadane

Data publikacji : 27.11.2003
Data modyfikacji : 26.11.2008
Obowiązuje od : 24.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry