Urząd Miejski w Radomiu

Mieszkanie Plus

INFORMACJE OGÓLNE

Mieszkanie Plus to rządowy program, który jest jednym z głównych filarów Narodowego Programu Mieszkaniowego. Wsparcie mogą otrzymać osoby nie posiadające własnego mieszkania lub nie mające możliwości jego zakupu. Zasady udziału gmin w programie i zasady ubiegania się o dofinansowanie do ponoszonych przez najemcę opłat reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Władze miasta Radomia przystąpiły do programu, w ramach którego zostały oddane 124 mieszkania położone w budynkach przy:

ul. Tytoniowej 5

ul. Tytoniowej 7

Dopłaty do czynszu przysługują najemcy mieszkania, którego inwestor zawarł z gminą umowę o przystąpieniu do programu „Mieszkanie na Start”.

W przypadku gdy najemcą są małżonkowie, wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków. Złożenie takiego wniosku traktowane jest na równi ze złożeniem oświadczenia o upoważnieniu małżonka do złożenia wniosku. To samo dotyczy innych przypadków, w których jest więcej niż jeden najemca mieszkania.

Najemcy przysługują dopłaty przez okres maksymalnie 15 lat, jednak musi spełniać określone w ustawie kryteria.

Miejsce złożenia wniosku

Osobiście:

Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Żeromskiego 53
Pokój 113

Za pośrednictwem poczty:

Urząd Miejski
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o dopłaty do najmu: 

 • Wniosek o dopłaty do najmu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,

Opłata skarbowa wynosi 10 zł - zgodnie z pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1923 z późn.zm).
Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu:

Bank PEKAO SA II O/Radom 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
W tytule należy podać: „opłata skarbowa za wydanie decyzji o dopłatach do czynszu, ul Tytoniowa nr….lok……”

 • kopię umowy  najmu lub umowy zabezpieczającej do zawarcia umowy najmu( do wglądu oryginał);
 • oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (załącznik nr 1)
 • oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za rok kalendarzowy:

1 stycznia – 31 lipca rok poprzedzający rok złożenia wniosku (2020r.)

1 sierpnia – 31 grudnia rok po upływie którego składamy wniosek (2021r.)

z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz informacją o dochodach utraconych i uzyskanych przez te osoby w poszczególnych miesiącach (załącznik nr 2)

Przychody podlegające opodatkowaniu  na podstawie przepisów o podatku dochodowym, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

Dochód z tytułu działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - każdego pełnoletniego członka rodziny,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;
 • dokument w tym oświadczenie określające datę uzyskania dochodu i kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
 • dochód z gospodarstwa rolnego

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na przyznanie prawa do dopłat do czynszu wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący dopłaty może domagać się takiego dokumentu.

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne

 1. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 2. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

W przypadku cudzoziemców

 1. karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.

Katalog źródeł utraty dochodu:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utrata do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303);
 • wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r, poz. 650 i 858) lub art. 36 aa ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.),
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utrata świadczenia rodzicielskiego,
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z powodu przeciwdziałania COVID-19 - przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.
 • utrata dodatku solidarnościowego przyznawanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 - przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

Katalog źródeł uzyskania dochodu:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303);
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • uzyskanie dodatku solidarnościowego przyznawanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.)

 

 • oświadczenie o spełnieniu warunku: (załącznik nr 3)

-nie jestem właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;

-nie przysługuje mi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ;

-nie jestem właścicielem i współwłaścicielem  budynku jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmował co najmniej jeden lokal mieszkalny;

 • zobowiązanie do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego w przypadku posiadania innego niż ubiega się o dopłaty lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (załącznik nr 4);
 • oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat ze wskazaniem liczby miesięcy w przypadkach wydania decyzji pozbawienia prawa do dopłat , rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z powodu zmiany miejsca zamieszkania i zawarcia nowej umowy najmu (załącznik 5);
 • oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat ze wskazaniem liczby miesięcy w przypadku gdy osobie wchodzącej w skład gospodarstwa najemcy przysługiwały dopłaty do innego mieszkania (załącznik nr 6)
 • oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat ze wskazaniem liczby miesięcy w przypadku zmarłego najemcy, gdy osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego ubiega się o dopłaty (załącznik nr 7)

WARUNKI UDZIELENIA DOPŁAT:

-najemca jest osobą fizyczną;

-dopłaty przysługują obywatelom Polski zamieszkującym na terenie kraju oraz cudzoziemcom przebywającym na terenie Polski  (posiadającym kartę pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy lub zezwolenie na pobyt stały);

- najemca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, również w dniu złożenia wniosku;

- najemcy nie może przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu , którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, również w dniu złożenia wniosku; 

-najemca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny, również w dniu złożenia wniosku;

-nie jest najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem wykorzystania finansowania zwrotnego.

KRYTERIUM DOCHODOWE

- gospodarstwa jednoosobowe 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego corocznie przez prezesa GUS, czyli 5167,47zł *

-gospodarstwa wieloosobowe -100% + dodatkowe 40 pkt procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym, czyli:

2- osobowym 140% - 7234,46 zł

3- osobowym 180% - 9301,45 zł

4- osobowym 220% - 11368,43 zł

5-osobowym 260%- 13435,42 zł

MIESIĘCZNĄ WYSOKOŚĆ DOPŁATY WYZNACZA WZÓR:

  średni wskaź.przelicz.kosztu 1m2pow.użytk. powierz.normatywna współ.dopłat 1,8%

Średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie mazowieckim z wyłączeniem m. st. Warszawy wynosi 5246,90 zł**

Powierzchnia normatywna:

-gospodarstwa jednoosobowe - 20m2

-gospodarstwa wieloosobowe  - 20m2 +15m2 na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym, czyli:

2 – osobowe 35m2

3- osobowe 50m2

4 –osobowe 65m2

*-zgodnie z obwieszczeniem corocznym  przez Prezesa GUS

**Wojewodę Mazowieckiego

Najemca w okresie uzyskiwania dopłat ma obowiązek informowania organu o dokonaniu czynności skutkującej tym, że najemca lub inna osoba wchodząca w skład jego gospodarstwa domowego stała się:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, 
 • osobą, której przysługuje w całości lub części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
 • najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • najemcą innego lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;

Najemca ma także obowiązek poinformowania organu o podnajęciu części lub całości  mieszkania, na które pobierane są dopłaty.

O dokonaniu którejkolwiek z ww. czynności najemca zobowiązany jest zawiadomić Gminę Miasta Radomia w terminie 30 dni od dnia jej dokonania. W przypadku niepoinformowania organu w podanym wyżej terminie najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu środków stanowiących równowartość kwoty dopłat wraz z odsetkami ustawowymi, uzyskanych w okresie od dnia dokonania czynności.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję administracyjną zwaną „decyzją w sprawie dopłat” wydaje organ właściwy w terminie miesiąca od dnia wpływu wniosku o dopłaty. Kopię decyzji organ przesyła inwestorowi w celu dokonania korekty wysokości miesięcznych należności wynikających z umowy najmu.

Weryfikacja prawa do dopłat:

Corocznie nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy i nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem kolejnych 12 miesięcy stosowania dopłat najemca składa oświadczenia o:

- liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (zał. nr 1)

-wysokości dochodów poszczególnych członków gospodarstwa domowego oraz z informacją o wysokości  dochodów uzyskanych i utraconych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania. (zał. nr 2)

W przypadku niezłożenia przez najemcę oświadczeń w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dopłaty podlegają wstrzymaniu.

W przypadku złożenia przez najemcę oświadczeń organ właściwy dokonuje weryfikacji.

Przekroczenie kryterium dochodowego spowoduje wstrzymanie dopłat.

 

Tryb odwoławczy

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie dopłat nie powoduje wstrzymania wypłaty dopłat.

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. (Dz. U. 2021 poz.2158);
 2. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu. (Dz. U. 2018 poz. 2521);
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615).


 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.05.2022
Data modyfikacji : 27.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Mierzyńska Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Mierzyńska

Opcje strony

do góry