Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym

Podstawa prawna:

Art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 157 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 925 z późn. zm.)
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek.

Załączniki do wniosku:

  1. Kserokopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.
  2. Opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości (w m²) pomieszczeń z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń.
  3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.
  4. Kserokopia decyzji dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych.
  5. Kserokopia badania bakteriologicznego wody.
  6. Kserokopia protokołu natężenia oświetlenia światłem sztucznym oraz wydajności i hałasu wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji (jeżeli taka występuje).
  7. Kserokopia protokołu potwierdzającego prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej.
  8. Kserokopię decyzji o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
  9. Kserokopia umowy na wywóz śmieci.

 

Dokumenty składane w kserokopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Prezydent Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

Opłata:

Nie dotyczy.

Termin załatwienia:

Miesiąc

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie opinii.

 

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Informacje:

tel. 048 36-20-945

Metadane

Data publikacji : 09.03.2018
Data modyfikacji : 26.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elwira Skoczek - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Mierzyńska Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Mierzyńska

Opcje strony

do góry