Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie "Karty Rodzina Plus"

Podstawa prawna:

- Uchwała Nr 667/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia Programu ,,Karta Rodzina Plus”,

- Uchwała Nr 699/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.03.2014 r. w sprawie określenia katalogu ulg, zwolnień i preferencji oraz wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia realizujących Program ,,Karta Rodzina Plus”,

- Zarządzenie Nr 5275/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania ,,Karty Rodzina Plus”.

Wymagane dokumenty:

 Wypełniony wniosek

Załączniki do wniosku:

1.        Zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia, a nieprzekraczających 25 roku życia ze wskazaniem planowanego terminu ukończenia nauki w danej placówce.

2.        W przypadku rodzin zastępczych zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające umieszczenie w rodzinie zastępczej oraz datę  umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

3.        W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego  zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające umieszczenie dziecka w rodzinnym domu dziecka/placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka/placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

4.        W przypadku opiekuna prawnego dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej nad dzieckiem.

5.        Kserokopia dowodu osobistego pełnoletnich członków rodziny wielodzietnej.

6.        Kserokpia aktu urodzenia dzieci (oryginał do wglądu).

Uwagi:

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie(-a) każdego pełnoletniego członka Rodziny Wielodzietnej o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Radomiu na potrzeby realizacji Programu ,,Karta Rodzina Plus”
– druk ,,Oświadczenie pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej”.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (pokój nr 180), ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom (wejście od ulicy Niedziałkowskiego).

 

Opłata:

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia:

Wydanie ,,Karty Rodzina Plus” nastąpi w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie ,,Karty Rodzina Plus” dla każdego członka Rodziny Wielodzietnej.

 

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

 

Uwagi:

Informacje: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, pokój nr 180, ul. Żeromskiego 53, tel. 048 36-20-290, 36-20-942.

Metadane

Data publikacji : 18.03.2014
Data modyfikacji : 18.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elwira Skoczek - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Mierzyńska Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Mierzyńska

Opcje strony

do góry