Urząd Miejski w Radomiu

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Podstawa prawna:

Art. 27, art. 28 i art. 35b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z  2016r. poz. 157 z późn. zm.).

Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego. Rejestr publikowany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl  Wnioski o wpis do rejestru, wnioski
o zmianę lub wykreślenie z rejestru podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce składają wyłącznie drogą elektroniczną przez portal: empatia.mpips.gov.pl. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek.

Załączniki do wniosku:

1.   Oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

2.   Odpis z odpowiedniego rejestru potwierdzający status podmiotu.

3.   Dokument potwierdzający tożsamość (dot. osoby fizycznej).

4.   Zaświadczenie o niekaralności (dot. osoby fizycznej).

5.   Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

6. Decyzja komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych w żłobku lub klubie dziecięcym.

7. Decyzja państwowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku.

8. Pozytywna opinia prezydenta miasta Radomia potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc  w klubie dziecięcym.

Miejsce złożenia dokumentów:

Portal  - empatia.mpips.gov.pl.

Sprawy dotyczące prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzone są w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 179 (wejście od ulicy Niedziałkowskiego).

Opłata:

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie w wysokości 690 zł (Uchwała Nr 102/2011 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych).

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty. 

Opłatę można dokonać:

- w Kasie Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, pok. 335 p. III,

- w punkcie bankowym w Urzędzie Miejskim w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, pok. 3 (parter) na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30

Bank PEKAO S.A. II O/Radom   16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Termin załatwienia:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wnioskodawca otrzyma drogą elektroniczną poprzez portal empatia.mpips.gov.pl.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub decyzji o wykreśleniu z rejestru odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Uwagi:

Informacje:

tel. 048 36-20-945

 

 

Metadane

Data publikacji : 15.07.2013
Data modyfikacji : 25.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elwira Skoczek - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Mierzyńska Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Mierzyńska

Opcje strony

do góry