Urząd Miejski w Radomiu

Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Radomia

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1111 z późn. zm.)

 

Informacje ogólne:

Placówkę wsparcia dziennego prowadzi:

1. gmina,

2. podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1111 z późn. zm.)

3. lub podmiot, który uzyskał zezwolenie Prezydenta Miasta Radomia,

4. do podmiotów o których mowa w pkt. 2 (w odniesieniu do art. 190 ustawy) zalicza się:

- organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy

zastępczej lub pomocy społecznej;

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

 

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, należy złożyć pisemny wniosek.

 

Sposób postępowania podczas rejestracji:

- w celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wypełniony wniosek,

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;

2. odpis z właściwego rejestru;

3. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;

4. statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

5. regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

6. informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych;

 

 

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie podlega opłacie.

 

Miejsce złożenie dokumentów:

Urząd Miejski w Radomiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53

sekretariat - I piętro, pok. 182

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

tel. 48 36 20 942

 

Sposób załatwienia sprawy:

Przed wydaniem zezwolenia pracownicy Urzędu Miejskiego w Radomiu dokonają wizytacji lokalu aby ustalić, czy placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania  i opieki nad dziećmi.

W trakcie wizytacji lokalu pracownicy mogą żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów innych niż stanowiące załączniki do wniosku. Ponadto dokumenty zostaną poddane weryfikacji formalno-prawnej.

 

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie pisemnej (decyzji)

Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce wsparcia dziennego.

 

Odmowa wydania zezwolenia nastąpi w przypadku, gdy:

- podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;

- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonania działalności objętej zezwoleniem.

 

Zasady cofnięcia wydanego zezwolenia:

Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

1. przestał spełniać warunki określone w ustawie,

2. nie przedstawił na żądanie Prezydenta Miasta Radomia, w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1111 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Radomia wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Prezydent Miasta Radomia cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 12.07.2012
Data modyfikacji : 21.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wiesława Golus
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Mierzyńska

Opcje strony

do góry