Urząd Miejski w Radomiu

Informacje szczegółowe

Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów należy do zadań własnych powiatu. Właściwą jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30 w w/w sprawach, od września 2015 roku, jest Wydział Komunikacji (pok. 255), natomiast podmiotem dokonującym usunięcia i przechowywania pojazdów jest firma MAT-HOL Anna Olczak, ul. Warszawska 174 w Radomiu.

Parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z drogi usytuowany jest przy ulicy Warszawskiej 174 w Radomiu.

 

USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym zwanej dalej „ustawą”:

I. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela, na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty (zgodnie z art. 130a ustawy) w przypadkach:

 1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 2. nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit c ustawy;
 3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
 4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy;
 5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

II. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

 1. kierowała nim osoba:
 1. znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
 2. nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

      2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymogi ochrony środowiska.

III. Ponadto pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

IV. Zgodnie z art. 130a ust. 2a ustawy od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

IV. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy wydaje:

 1. Policja – w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-3 ustawy;
 2. Straż Gminna (Miejska) – w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy;
 3. Osoba dowodząca akcją ratowniczą – w przypadku, o którym mowa
  w art. 130a ust. 3 ustawy

VI. Opłaty

Opłaty za usunięcie, przechowywanie i koszty powstałe w związku z odstąpieniem od usunięcia pojazdu określane są uchwałami Rady Miejskiej w Radomiu na każdy rok kalendarzowy (patrz załączniki).

VII. Skutki nieodebrania pojazdu.

Prezydent Miasta Radomia w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu. Zgodnie z art. 130a ust. 10h, koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania, ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i ust. 10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa powyżej (art. 130a ust. 10h ustawy). Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje Prezydent Miasta Radomia.

 

USUWANIE POJAZDÓW w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym zwanej dalej ustawą.

I. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Miejską lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

II. Skutki nieodebrania pojazdu.

Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy, nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje uznaniem go za porzucony z zamiarem wyzbycia się, a pojazd przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Nieopłacone koszty usunięcia pojazdu będą egzekwowane od jego właściciela w drodze postępowania cywilnego.

 

ODBIÓR POJAZDU Z PARKINGU

 

Zgodnie z art. 130a ust. 5c ustawy pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1–2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym. Warunkiem odbioru pojazdu z parkingu jest zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. Zezwolenie wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:

 1. pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy — po spełnieniu warunków wymaganych do zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
  o których mowa w art. 133 ustawy;
 2. pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1pkt 3 ustawy — także zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy.

Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub
w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

 

OPŁATY

 

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy nr:

16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Bank PEKAO SA II ODDZIAŁ W RADOMIU

W tytule przelewu/wpłaty należy wpisać „KOSZT USUNIĘCIA POJAZDU, markę i numer rejestracyjny pojazdu”.

 

KONTAKT:

 • Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Radomiu:

tel.: 48 36 20 128, e-mail: komunikacja@umradom.pl

 • MAT-HOL:

tel.: 604-226-686

 • Straż Miejska:

tel.: 986

 • Policja:

tel.: 997 lub 112

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym.

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane;

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.

Metadane

Data publikacji : 04.07.2017
Data modyfikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Leszek Góźdź

Opcje strony

do góry