Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim, a także rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym (zgodnie z treścią art. 35 ust. 2 oraz 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) jest zobowiązany zgłosić ten fakt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Zgłaszany obiekt:

 • musi spełniać wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne
 • musi mieć odpowiednie wyposażenie, które opisane są w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Promocji Miasta, Komunikacji Społecznej i Turystyki

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, pok. 103 (I piętro)
tel. 48 36 20 378

Opłaty

 • W przypadku wpisu do ewidencji nie pobiera się opłaty.
 • Na wniosek strony może być wydane zaświadczenie o wpisie do ewidencji, za które opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

Wpłat opłaty skarbowej dokonywać należy przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544 Urząd Miejski w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, Wydział Podatków, Bank PEKAO SA II O/RADOM.

Opłatę skarbową można wnosić:

 1. W każdym banku.
 2. Na poczcie.
 3. W specjalnie wyznaczonych punktach:

- Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Zbrowskiego 106

- Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Toruńska 3

- Urząd Stanu Cywilnego, ul. Moniuszki 9 

- Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10

- Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7

- Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30. 

 

Termin i sposób załatwienia

Ewidencję innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, (w tym także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów
w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych), jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu o następujących zmianach:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, - zmianie liczby miejsc noclegowych,
 • zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej

Termin odpowiedzi: 14 dni

Tryb odwoławczy: Nieprzewidziany w ustawie

Jednostka prowadząca sprawę: 
Wydział Promocji Miasta, Komunikacji Społecznej i Turystyki
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, pok. 103 (I piętro)
tel. 48 36 20 378
e-mail: turystyka@umradom.pl

Dokumenty

Osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie powinna złożyć:

- Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Radomia

- Deklarację dot. minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie gminy miasta Radomia (załącznik nr 1 do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Radomia)

- Opis obiektu (załącznik nr 2 do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Radomia)

- Podpisaną Klauzulę Informacyjną

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 poz. 1944 t.j. z późn. zm);
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166)

Obowiązek informacyjny

Wydział Promocji Miasta, Komunikacji Społecznej i Turystyki zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • Prowadzenia ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 • art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 • obowiązek prawny wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 t.j. z późn. zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 t.j. z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy
 • obowiązek prawny wynikający z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 poz. 1944 t.j. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 poz. 2166 t.j.).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz zgodnie
  z terminami archiwizacji tj.:
 • Kategoria archiwalna A – zostaną przekazane do archiwum państwowego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 poz. 164, t.j.)
 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych swoich danych osobowych.
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt z Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. III.

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.02.2024
Data modyfikacji : 14.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Kwiecień Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Kwiecień

Opcje strony

do góry