Urząd Miejski w Radomiu

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 567 z późn. zm.),

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z dnia 14 listopada 2009 r.),

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1220).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377).

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie osób/rzeczy  wraz z załącznikami.

 

Załączniki

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300 76 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

2. oświadczenie członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300 76 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

3. oświadczenie członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300 76 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiejza przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji,

4. oświadczenie osoby zarządzającej transportem ( lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do  wykonywania zadań zarządzającego transportem),

5. kopię certyfikatu kompetencji zawodowych ( oryginał do wglądu),

6. dokument potwierdzający spełnienie przez przedsiębiorcę warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia WE nr 1071/2009 (roczne sprawozdanie finansowe; w drodze odstępstwa w przypadku braku rocznego sprawozdania finansowego: gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności zawodowej, dokument umożliwiający uzyskanie kredytu),

7. oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną,

8. wykaz pojazdów,

9. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z zezwolenia,

10. pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika),

11. inne

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

Zmiana zezwolenia

Wniosek o zmianę zezwolenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę.

Dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia i wypisów.

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia

Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia wraz z dokumentem potwierdzającym spełnienie przez przedsiębiorcę warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia WE nr 1071/2009 (roczne sprawozdanie finansowe; w drodze odstępstwa w przypadku braku rocznego sprawozdania finansowego: gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności zawodowej, dokument umożliwiający uzyskanie kredytu), oraz wykaz pojazdów samochodowych.

Dowód uiszczenia opłaty za dodatkowy wypis.

Wygaśnięcie zezwolenia

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia

Załączniki:

1. oryginał zezwolenia (licencji),

2. oryginały wypisów z zezwolenia (licencji),

3. opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

 

UWAGA

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany danych obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

Rynek 1, 26-610 Radom,

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

Ratusz - pokój 1 (parter), tel. 48 36 20 312, 48 36 20 461, 48 36 20 875

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Elektroniczna  Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Radomiu obsługuje dokumenty elektroniczne. Dostępna jest na platformie ePUAP - adres skrytki: /umradom/SkrytkaESP

Opłaty:

- za udzielenie zezwolenia - 1000 zł,

- w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego – pobiera się jedną opłatę jak za udzielenie zezwolenia, powiększoną
 o 10% tej opłaty, za każdy pojazd,

- za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia – 1% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

- za zmianę zezwolenia – 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

- za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia – 5% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

- za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia – 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

- za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadkach innych niż wyżej określone (np. zgubienie, zniszczenie)

– 1% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

- za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia w razie:

a) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy,
w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, a w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,

b) połączenia, podziału, przekształcenia albo sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie – 5 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

- za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy – 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

- za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy – 25% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

Opłaty można dokonać:

- w opłatomacie, parter, obok portierni, Urząd Miejski w Radomiu ul. Kilińskiego 30

- w kasie bezgotówkowej (Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 pok. 19)

- na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości Urzędu  Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Opłata skarbowa wnoszona w przypadku:

- wydania decyzji o wygaśnięciu Zezwolenia w przypadku zrzeczenia się tego uprawnienia - 10 zł

- działania przez pełnomocnika – 17 zł.

na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków, Bank PEKAO S.A.II O/Radom Nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Forma załatwienia sprawy

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Odbiór zezwolenia - osobiście przez przedsiębiorcę lub przez pełnomocnika w terminie uzgodnionym przy składaniu wniosku.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt w miejscu składania dokumentów (Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, Ratusz - pokój 1 (parter), Rynek 1, 26-610 Radom lub telefonicznie
48 36 20 312, 48 36 20 461, 48 36 20 875.

Tryb odwoławczy

Na decyzję przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta (odwołanie można złożyć w Biurze Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, Ratusz - pokój 102 (I piętro), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!

INFORMACJA 45/2021 GITD: https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/news/informacja-45-2021/

 

UWAGA – INFORMACJA O OBOWIĄZKACH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTOWYCH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO RZECZY/OSÓB

Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych za 2023 rok

Zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz 2201) po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego
:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w art. 7a ust. 8 pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że dla oświadczeń za 2023 r. termin ten mija 31 marca 2024 r.

Poniżej druk do pobrania i uzupełnienia. Dokument należy podpisać i przekazać do Urzędu w oryginale.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

  • oświadczenie dotyczy roku 2023;
  • oświadczenie należy złożyć, jeżeli firma posiada ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • oświadczenie musi zostać złożone w oryginale, tj. dokument papierowy (operator pocztowy lub osobiście) lub podpisany podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • jednoosobowe działalności gospodarcze, jeśli posiadają ważne zezwolenie, również zobowiązane są do złożenia oświadczenia.  Dla działalności, w których właściciel jest także kierowcą, właściciel uwzględnia siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych jak i w średniej arytmetycznej kierowców;
  • w przypadku, gdy oświadczenie składa osoba posiadająca pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia w imieniu przedsiębiorcy (podpisuje oświadczenie), należy dołączyć upoważnienie w oryginale oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (17,00 zł) za pełnomocnictwo;
  • w oświadczeniu należy uwzględnić osoby zatrudnione bez względu na formę
    zatrudnienia (umowa o  pracę, umowa zlecenie i in.);
  • w oświadczeniu należy ująć również kierowców (kierowca może być przedsiębiorcą), z którymi przedsiębiorca zawiera umowę (bez względu na formę zatrudnienia).

Ww. oświadczenia można pobrać poniżej lub w Biurze Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Rynek 1, pokój 1 (parter) budynek Ratusza.

Metadane

Data publikacji : 17.09.2013
Data modyfikacji : 05.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Turek Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry