Urząd Miejski w Radomiu

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Przewóz osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu
powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1220).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377). 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
wraz z załącznikami

Załączniki

1. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,

2. zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełnia warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,

3. wykaz kierowców,

4. zaświadczenie o niekaralności zatrudnionych kierowców oraz osób niezatrudnionych, lecz wykonujących osobiście przewozy na rzecz przedsiębiorcy, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,

5.  aktualne zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

6.  dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kierowcy),

7. wykaz pojazdów wykorzystywanych do wykonywania przewozów, spełniających wymagania określone w ustawie prawo o ruchu drogowym (do wglądu oryginał dowodu rejestracyjnego) a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu również dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem,

8. dowód uiszczenia opłaty za wydanie /zmianę licencji i wypisów,

9. pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika),

 

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji

Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji wraz z załącznikami.

 

Wygaśnięcie licencji

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia

Załączniki:

1. oryginał licencji,

2. oryginały wypisów z licencji,

3. opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

 

UWAGA

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany danych obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić
z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Przewoźnik drogowy może zawiesić w całości lub w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy
niż 12 miesięcy.

Przewoźnik zawieszający wykonywanie transportu drogowego obowiązany jest w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:

- zawiadomić organ, który udzielił licencji podając okres, na jaki zawiesza wykonywanie transportu, liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów,

- zwrócić do organu wypisy z licencji.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

Rynek 1, 26-610 Radom

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

Ratusz - pokój 1 (parter)

tel.  (48) 36-20-461, (48) 36-20-312

fax. (48) 36-20-625

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

 

Opłaty

- za wydanie licencji (ze względu na okres ważności licencji liczony w latach):

od 2 do 15 – 320 zł,

powyżej 15 do 30 – 380zł,

powyżej 30 do 50 – 450 zł,

- za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji, pobiera się opłatę w wysokości 11% kwoty jak za wydanie licencji,

- za zmianę licencji – 10% opłaty jak za udzielenie licencji,

- za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji – 5% opłaty jak za udzielenie licencji,

- za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji – 11% opłaty jak za udzielenie licencji,

- za wydanie wypisu z licencji w przypadkach innych niż wyżej określone – 1% opłaty jak za udzielenie licencji,

- za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym – 5 % opłaty
jak za wydanie licencji,

- za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy – 10% opłaty
jak za udzielenie licencji,

- za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy – 25% opłaty
jak za udzielenie licencji.

 

Opłaty można dokonać:

- w opłatomacie parter, obok portierni Urząd Miejski w Radomiu ul. Kilińskiego 30

- w kasie bezgotówkowej (Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 pok. 19)

- na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości Urzędu

Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 

Opłaty skarbowej można dokonać:

na rachunek: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków

Nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

 

Forma załatwienia sprawy

Licencja

Odbiór licencji - osobiście przez przedsiębiorcę lub przez pełnomocnika w terminie uzgodnionym przy składaniu wniosku.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt.

Tryb odwoławczy

Na decyzję przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta. Odwołanie można złożyć w Biurze Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, pokój nr 102 (I piętro) Rynek 1 (Ratusz), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Metadane

Data publikacji : 17.09.2013
Data modyfikacji : 02.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztok Turek Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry