Urząd Miejski w Radomiu

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Radomia

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjnezwiązane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1220).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377). 

4. Uchwała nr LXX/640/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Radomia https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/12391/

5. Uchwała nr LXX/641/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Radomia https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/12392/

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie licencji i wypisów  na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Radomia wraz z załącznikami.

Załączniki*

1. zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełnia warunki, o których mowa  w art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,

2. zaświadczenie o niekaralności zatrudnionych kierowców, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,

3. oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1, ustawy o transporcie drogowym,

4. wykaz kierowców,

5. aktualne zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

6. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kierowcy),

7. wykaz pojazdów wykorzystywanych do wykonywania przewozów - do wglądu oryginał krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu, z adnotacją TAXI a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu również dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem (oryginał do wglądu),

8. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów,

9. pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika). 

Zmiana licencji/wypisu z licencji

Wniosek o zmianę licencji/wypisu wraz z załącznikami określonymi we wniosku.

 

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji

Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji wraz z załącznikami określonymi we wniosku.

Zrzeczenie się licencji

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia

Załączniki:

1. oryginał licencji,

2. opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

 

UWAGA:

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać zmiany danych na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji nie później, niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany danych obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Przewoźnik drogowy może zawiesić wykonywanie transportu drogowego taksówką na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Przewoźnik zawieszający wykonywanie transportu drogowego obowiązany jest w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:

- zawiadomić organ, który udzielił licencji podając okres na jaki zawiesza wykonywanie transportu,

- zwrócić do organu licencję lub

 - wypisy – w liczbie odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów.

 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

Rynek 1, 26-610 Radom

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

Ratusz - pokój 1 (parter), Rynek 1, 26-610 Radom
 

tel.  48 36 20 312, 48 36 20 461, 48 36 20 875

fax. (48) 36-20-503

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

 

Opłaty

 Za udzielenie licencji i wypisu(ów):

1. Za udzielenie licencji na obszar gminy:

- okres od 2 do 15 lat – 200 zł,

 

- okres powyżej 15 do 30 lat – 250 zł,

 

- okres powyżej 30 do 50lat – 300 zł,

 

2. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji, pobiera się opłatę w wysokości 11% kwoty jak za wydanie licencji.

 

3. Za zmianę licencji pobiera się 10% opłaty stanowiącej podstawę opłaty jak za udzielenie licencji.

 

4. Za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji pobiera się za każdy wypis opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie licencji.

 

5. Za wydanie wypisu z licencji w przypadkach innych niż wyżej określone pobiera się 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

 

6. Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w przypadku o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym – 5 % opłaty jak za wydanie licencji.

 

Za wydanie wtórnika licencji,

- w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy – 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji,

- w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy – 25% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji,

Opłaty można dokonać:

- w opłatomacie, parter, obok portierni, Urząd Miejski w Radomiu ul. Kilińskiego 30

- w kasie bezgotówkowej (Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 pok. 19)

- na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości Urzędu Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Opłaty skarbowej można dokonać;

na rachunek:  Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków

Nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Forma załatwienia sprawy

Licencja (decyzja).

Odbiór licencji - osobiście przez przedsiębiorcę lub przez pełnomocnika w terminie uzgodnionym przy składaniu wniosku.

Tryb odwoławczy

Na decyzję przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta (odwołanie można złożyć w Biurze Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, Ratusz - pokój 102 (I piętro),  Rynek 1, 26-610 Radom, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metadane

Data publikacji : 16.01.2020
Data modyfikacji : 02.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Turek Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry