Urząd Miejski w Radomiu

Potwierdzanie własnoręczności podpisu:

Na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji

 

Na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie

 

Na oświadczeniach ( deklaracjach ) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania renty, w tym z instytucji zagranicznych (poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu).

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie ( Dz. U. z 2002 roku  Nr 42, poz. 369 z późn. zmianami )

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2004 roku Nr 39, poz. 353 z późn. zmianami )

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 lutego 2007 roku  w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Radomiu

Sekretarz Miasta Radomia

ul. Kilińskiego 30, pok. 101

tel. 048/36-20-203

e-mail:  sekretarz@umradom.pl

 

Niezbędne  dokumenty:

dowód osobisty  osoby składającej podpis ( do wglądu )

oryginał dokumentu , na którym zostanie poświadczona własnoręczność podpisu

 

Sposób załatwienia sprawy:

- własnoręczność podpisu potwierdza się tylko i wyłącznie w obecności osoby   bezpośrednio zainteresowanej ( wnioskodawcy ).

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu podpisu

 

Opłaty:

- 9,00 zł – opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu. Nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej , bądź są z niej zwolnione ( ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zmianami ).

 

Inne informacje:

Organy administracji rządowej, samorządowej i pracodawcy są zobowiązani – na wniosek osób zainteresowanych lub organu rentowego – do nieodpłatnego poświadczenia własnoręczności lub autentyczności podpisu na oświadczeniach i deklaracjach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzenia własnoręcznym podpisem istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą.

Własnoręczność podpisu uprawnionego może potwierdzić przedstawiciel administracji publicznej i samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, sekretarz powiatu lub gminy).

Metadane

Data publikacji : 07.01.2011
Data modyfikacji : 11.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sekretarz Miasta - Rafał Czajkowski
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry