Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie uprawnienia diagnosty oraz rozszerzenie uprawnienia

Wydanie lub zmiana wydanego uprawnienia diagnosty.

 

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wydanie lub zmianę uprawniania diagnosty;

2) Załączniki:

- dokument potwierdzający wymagane wykształcenie;

- dokument potwierdzający posiadanie wymaganej praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;

- zaświadczenie potwierdzające odbycie wymaganego szkolenia (jeśli jest wymagane);

- zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego;.

3) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

Opłaty:

1) Opłata skarbowa za wydanie/zmianę wydanego uprawnienia diagnosty – 48 .

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Wydziału Komunikacji, pok. 2 (ul. Kilińskiego 30)

 

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna.

 

Termin załatwienia:

W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym.

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Leszek Góźdź

Opcje strony

do góry