Urząd Miejski w Radomiu

Wpis/zmiana wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców

Dokonanie wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji instruktorów lub wykładowców i wydanie legitymacji instruktora.

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców.

2) Ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców).

3) Ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców).

4) Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów / wykładowców.

5) Oświadczenie, że wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

6) Aktualna fotografia o wymiarach 3,5 na 4,5 cm (nie dotyczy wykładowców).

7) W odniesieniu do instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie kategorii: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie, co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz dotychczasową legitymację instruktora.

8) Do wglądu prawo jazdy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. a / b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

9) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

Opłaty:

1) Opłata za wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców – 50 zł.

2) Opłata za rozszerzenie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców – 50 zł.

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Księgowości

Bank PEKAO SA II O/RADOM

3) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Wydziału Komunikacji, pok. 2 (ul. Kilińskiego 30)

 

Forma załatwienia sprawy:

1) Decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji instruktorów / wykładowców.

2) Legitymacja instruktora lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców.

3) Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców.

 

Termin załatwienia sprawy:

W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Leszek Góźdź

Opcje strony

do góry