Urząd Miejski w Radomiu

Wpis, rozszerzenie wpisu i zmiany we wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Dokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu wpisu, lub zmiana we wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

 

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o dokonanie wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy potwierdzającym, że:

- dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą,

- wnioskodawca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

Opłaty:

1) Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł.

2) Opłata za rozszerzenie wpisu (dodanie kolejnej kategorii prawa jazdy) w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł.

3) Pozostałe zmiany w rejestrze- bez opłat.

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Księgowości

Bank PEKAO SA II O/RADOM

4) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.

5) Opłata skarbowa za wydanie aktualnego zaświadczenia – w przypadku zmiany danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców powodujących zmianę danych zawartych w zaświadczeniu (z wyłączeniem wpisu do rejestru i rozszerzenia zakresu tego wpisu) - 17zł.

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Wydziału Komunikacji, pok. 2 (ul. Kilińskiego 30)

 

Forma załatwienia sprawy:

1) Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu, rozszerzeniu lub zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

2) Wydanie decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

 

Termin załatwienia sprawy:

1) Do 7 dni.

2) Decyzja o odmowie dokonania wpisu w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2) Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców.

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r. poz. 596).

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

5) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Leszek Góźdź

Opcje strony

do góry