Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej


I. Podstawa prawna:
1. Art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023.775 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2023.2111).


II. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Internecie).
2. Dowód dokonania opłaty skarbowej.


III. Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek – 17 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej oraz części II ust. 21 załącznika do tej ustawy. W przypadku gruntu nie będącego lasem, wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi – 17 zł na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.


Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w opłatomacie Urzędu Miejskiego (parter) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544


IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19


V. Forma załatwienia sprawy:
1. Zaświadczenie.
2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.


VI. Termin załatwienia sprawy:
Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.


VII. Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia stronie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.


VIII. Uwagi: Prawo pierwokupu lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia: Zgodnie z art. 37a ustawy o lasach (j.t. Dz.U. 2023.1356 ze zm.) w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, gruntu: a) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub b) przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub c) o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. Art. 3 ustawy o lasach (Prawna definicja lasu) Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony: a) przeznaczony do produkcji leśnej lub b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo c) wpisany do rejestru zabytków; 2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle,
urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. Uproszczony plan urządzenia lasu: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - na zlecenie starosty. Decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach: Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.


IX. Prowadzący sprawę:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i Rolnictwa

pok. 316, tel. 48 36 20 704


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
  z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie realizacji zadań i ich kontroli dotyczących gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zlecania wykonania uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym stanowiących własność osób fizycznych.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 • art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 • obowiązek prawny wynikający z  art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 3 pkt 2,
  art. 14a ust. 3, art. 19 ust. 2 i 3, art. 23 ust. 4, art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 1356 z późn. zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:
 • służby; organy administracji publicznej; państwowe i samorządowe
  jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych
 • podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Radomia.
 1. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest kontrola zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie realizacji zadań i ich kontroli dotyczących gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zlecania wykonania uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym stanowiących własność osób fizycznych zgodnie z terminami archiwizacji tj:
 • dla 6163 i 6164 kategoria archiwalna BE10, po 10 latach akta poddawane są ekspertyzie archiwum państwowego w wyniku której są przekwalifikowywane na kategorię archiwalną A lub brakowane.
 • dla 6162 kategoria archiwalna A, po 25 latach akta przekazywane są do archiwum państwowego.
 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt 3.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.01.2019
Data modyfikacji : 06.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Pietraszewska Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Marta Altman-Kupczyk

Opcje strony

do góry