Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt lub grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt lub grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (ONLINE)

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.)
 3. Uchwała Nr 614/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
  w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasta Radomia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. nr 154 poz. 4590)
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

II.   Wymagane   dokumenty:

 1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze  Obsługi Mieszkańca lub w Internecie).

Przedsiębiorca do wniosku o udzielenie zezwolenia przedkłada kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ww.uchwale Nr 614/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 września 2009 r., poświadczone za zgodność z oryginałem, zawierające dane aktualne na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia i wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

 1. dokument potwierdzający zarejestrowanie  działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym wnioskowanej działalności.
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której będzie prowadzona wnioskowana działalność oraz do obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do prowadzenia działalności
  w zakresie odpowiadającym działalności wnioskowanej.
 3. zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości podatkowych.
 4. zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 5. decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczająca pojazd(y) do przewozu   zwierząt.
 6. dokument potwierdzający gotowość odbioru zwłok zwierzęcych lub ich części przez zakład utylizacji, spalarnię, grzebowisko zwłok zwierzęcych lub ich części w przypadku gdy przedsiębiorca nie dysponuje piecem do spalania zwłok zwierzęcych.
 7. dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad zwierzętami
  (w przypadku prowadzenia schroniska).
 8. dokument potwierdzający posiadanie środka transportu przystosowanego do transportu zwierząt spełniającego wymagania zawarte w przepisach odrębnych lub umowa z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie transportu zwierząt.

2.Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.


III. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa od udzielenia zezwolenia – 616 zł  na podstawie art. 1 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy
  o opłacie skarbowej oraz części III ust 44 pkt 1 załącznika do tej ustawy.
 2. Opłata skarbowa od zmiany zezwolenia – 308 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy  
  o opłacie skarbowej oraz części III ust. 46 pkt 1 załącznika do tej ustawy.
 3. Oplata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – 17 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w opłatomacie Urzędu Miejskiego w Radomiu (parter) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia Bank PEKAO S.A. II Oddział  w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544


IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca  – ul. Kilińskiego 30, pok. 19


V. Forma załatwienia sprawy:  

Decyzja administracyjna.

VI. Termin załatwienia sprawy:

 • Do 1 miesiąca.
 • Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i Rolnictwa

pok. 339, Tel. 48 36 20 237,

IX. Uwagi:

*   Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli  następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1
do   wniosku).

Załączniki:

 1. Wniosek.
 2. Oświadczenie.

 

 

Metadane

Data publikacji : 19.07.2013
Data modyfikacji : 03.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Marta Altman-Kupczyk

Opcje strony

do góry