Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

I. Podstawa prawna.

Art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art.41a, art.41b,  art.42 ust. 1, ust. 3a,ust.3c, ust. 4a , art. 43 ust.1, art. 44, art.45, ar.48a  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)

II. Wymagane dokumenty

1. Wniosek  zawierający:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów, ze wskazaniem nazw i kodów odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów przewidzianych do zbierania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego  i właściwości odpadów,
 3. oznaczenie  miejsca zbierania odpadów,
 4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 5. wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 6. wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
 7. wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 8. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
 9. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 10. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania  odpadów (maksymalnie do 10 lat),
 11. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 12. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń (nie dotyczy odpadów obojętnych), o którym mowa w art.48a u.o.,
 13. opis czynności które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona.
 14. Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Do wniosku należy dołączyć:

A. zaświadczenia o niekaralności:

      a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

       b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

   - za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa  w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);

B. Zaświadczenia o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

C. Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

D. Oświadczenie, że w stosunku do:

 1. osoby, o której mowa w pkt 12 lit. a,
 2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
 • w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;

E. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 14-16, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

F.decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art.4 ust.2 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz.1945 oraz z 2019 r. poz.60 i 235), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane

G. dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego albo umowę dzierżawy nieruchomości o której mowa w art.412b ust.1 ustawy o odpadach :

 w przypadku gdy wniosek dotyczy:

- zbierania odpadów niebezpiecznych,

 - przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie  przekształconych,

- zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z

przetwarzania odpadów komunalnych,

- przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania  odpadów komunalnych

H. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o

którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.

o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018r. poz.620 i1669)

postanowienie komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,

I.Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art.71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,

Dodatkowe informacje:

Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

art. 41 ust.5  i  ust.8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach ( Dz.U. z 2019 r. poz.701 ze zm.) 

 

3.  Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej

4. Zgodnie z art.41a uat.1  ustawy o odpadach zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie  na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów jest wydawane  po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Przepisu nie stosuje się w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia.

Zgodnie z art.41a ust.1a  ustawy o odpadach zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie  na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów jest wydawane  po przeprowadzeniu przez komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. Przepisu nie stosuje się w przypadku zezwoleń które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

Obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów nie wymagają przypadki wyszczególnione w art.45 ustawy o odpadach.

III. Opłaty

 • 616,0 PLN za wydanie zezwoleń na podstawie art.1 ust.1, pkt 1, lit c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1000 ze zm.)
 • Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia wynosi 50% stawki podstawowej.
 • Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek: Urząd Miejski w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków, Bank: PEKAO S.A. II O/Radomnr konta: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, o której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

IV. Miejsce złożenia wniosku.

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19, stanowisko ochrony środowiska, lub pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30.

 

V. Miejsce załatwienia sprawy.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu – Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, 26-600 Radom ul. Kilińskiego 30, pok. 312 -  tel. 48 36 20 683

 

VI. Termin załatwienia sprawy.

 • Wydanie decyzji następuje w terminie 1 miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2  miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
 • Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

VII. Forma załatwienia sprawy.

Decyzja administracyjna.

 

VIII. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

IX. Wzory dokumentów.

Załącznik Nr 1

Rozporządzenie Ministra  Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz.U. z 2020r., poz.10 ze zm.)

 

X. Uwagi.

 1. W przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) na podstawie  art.1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1000 ze zm.) -  opłata skarbowa wynosi 17 zł.  
 2. Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in.:
 • pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów ,
 • pełnomocnictwa udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
    rodzeństwu,
 • pełnomocnictwa udzielone przez podmioty określone w art. 7 pkt 1-5, 7 ustawy o opłacie skarbowej.
 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia  pełnomocnictwa.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków, Bank: PEKO S.A. II O/Radomnr konta: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544     
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo wraz z tym pełnomocnictwem należy dołączyć do wniosku.
 4. Pełnomocnictwo powinno spełniać wymogi określone w art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Metadane

Data publikacji : 08.04.2013
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry