Urząd Miejski w Radomiu

Zgłaszanie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

 I. Podstawa prawna.

Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1510).                               

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.)  oraz część I ust. 13 i część IV załącznika do tej ustawy.

II. Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.                                     
 2. Oryginał pełnomocnictwa lub poświadczony urzędowo odpis pełnomocnictwa  w przypadku, gdy prowadzący instalacje reprezentowany jest przez pełnomocnika,
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

III. Opłaty

 1. 120,00 zł za przyjcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowiska zgodnie z art 6 pkt. 1 ppkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej. (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 2111 z późn. zm.), oraz  częścią I ust. 13 załącznika do tej ustawy.
 2. 17,00 zł w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. 4 w/w ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy, (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia  pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek:

Urząd Miejski w Radomiu

Bank: PEKO S.A. II O/Radom

Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544     

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, o której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

IV. Miejsce złożenia wniosku.

Biuro Obsługi Mieszkańca  Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19, stanowisko Ochrony środowiska, lub pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska mi Rolnictwa,  26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30.

 

V. Miejsce załatwienia sprawy.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu - Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, 26-600 Radom ul. Kilińskiego 30, pok. 314 -  tel. 048 36 20 692

 

VI. Termin i forma  załatwienia sprawy.

Do 30 dni od  dnia doręczenia zgłoszenia.

Przyjęcie zgłoszenia lub zgłoszenie sprzeciwu w formie decyzji zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

 

VII. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VIII. Wzory dokumentów.

Klauzula informacyjna RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - Przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji instalacji pól elektromagnetycznych, z których emisja nie wymaga pozwolenia

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia  z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa  w zakresie  przyjmowania zgłoszeń eksploatacji instalacji pól elektromagnetycznych, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 1. art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 2. obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j, z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy,
 3. obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 775  z późn. zm.),
 4. obowiązek prawny wynikający z art.  152 ust 1 i ust 2 oraz art. 378 ust. 1 ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz.54 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1510 ),
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w  Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest kontrola spełniania obowiązku nauki i prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki oraz zgodnie z terminami archiwizacji tj:
 1. kategoria archiwalna BE5
 2. po 5 latach akta poddawane są ekspertyzie archiwum państwowego w wyniku której są przekwalifikowywane na kategorię archiwalną A lub brakowane.
 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę  o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.02.2011
Data modyfikacji : 12.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kowalczyk

Opcje strony

do góry