Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity:  Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwana dalej „ustawą ooś”.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  10 września 2019r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),  zwana dalej  „KPA”.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 2111).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1)   przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

2)   przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1  oraz art. 72 ust. 1a  i 1b ustawy ooś.

II. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57).

Zgodnie z art. 74 ustawy ooś do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 66-68  ustawy ooś.

Raport o oddziaływaniu na przedsięwzięcia na środowisko zapisuje się w części:

1) tekstowej tych dokumentów - w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT;

2) tabelarycznej tych dokumentów - w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS;

3) graficznej i kartograficznej tych dokumentów - w formacie PDF.

Do raportu należy dołączyć oświadczenie autora raportu, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem,  o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 74a ust. 3).

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego,  podpisaną przez autora, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu o których mowa w art. 62a ust. 1 ustawy ooś, oraz informacje umożliwiające analizę kryteriów o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a - przez obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie rozumie się :

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

4. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1; mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 ust.1 pkt 3.

5. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie.

6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów  i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a.

Zgodnie z art. 74 ust.1a - Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

7. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

8. Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz.1385 z późn. zm.).

9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

10. W przypadku, gdy Inwestor przedsięwzięcia występuje przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo spełniające wymogi określone w art. 33 KPA.

III. Opłaty skarbowe

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 2111)  należna  opłata skarbowa wynosi:

  • 205 zł  - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -  część I ust. 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Zwolnienia od opłaty skarbowej określa  art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

  • 17 zł   - za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,  wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji oraz pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek:

Urząd Miejski w Radomiu.

Wydział Podatków

Bank: PEKAO S.A. II O/Radom

Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

IV. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Mieszkańca  Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19, stanowisko ochrony środowiska, lub pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska  i Rolnictwa,  26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu - Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej, 26-600 Radom ul. Kilińskiego 30, pok. 315 -  tel. 048 36 20 694

VI. Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji następuje w terminie 1  miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2  miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

VII. Forma załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna.

VIII. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

IX. Załączniki:

Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 23.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Marta Altman-Kupczyk

Opcje strony

do góry