Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierząt łownych

Wydawanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierząt dziko żyjących

 
I. Podstawa prawna:
1. Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. 2023.1082)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023.775 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2023.2111)


II. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w Internecie).
2. Dowód dokonania opłaty skarbowej


III. Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 82 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy o opłacie skarbowej oraz części III ust. 44 pkt 2 załącznika do tej ustawy.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi – 17 zł na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.


Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w opłatomacie Urzędu Miejskiego (parter) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544


IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19


V. Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna.


VI. Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca


VII. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


VIII. Prowadzący sprawę:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i Rolnictwa
pok. 339, tel. 48 36 20 237
pok. 316, tel. 48 36 20 704


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej w tym administrowanie łowiectwem, zezwalanie na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 • art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 • obowiązek prawny wynikający z  art. 9 ust. 2, art. 10, 27b ust. 4, art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r., Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1082)
 • obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:
 • służby; organy administracji publicznej; państwowe i samorządowe
  jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych.
 1. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest kontrola zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej w tym administrowanie łowiectwem, zezwalanie na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców zgodnie z terminami archiwizacji tj:
 • dla 6150 kategoria archiwalna BE10, po 10 latach akta poddawane są ekspertyzie archiwum państwowego w wyniku której są przekwalifikowywane na kategorię archiwalną A lub brakowane,
 • dla 6152 kategoria archiwalna BE5, po 5 latach akta poddawane są ekspertyzie archiwum państwowego w wyniku której są przekwalifikowywane na kategorię archiwalną A lub brakowane.
 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt z Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt 3.

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 02.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Marta Altman-Kupczyk

Opcje strony

do góry