Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego po uprzednim zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb

Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego po uprzednim zdaniu egzaminu
ze znajomości ochrony i połowu ryb


I. Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 1-7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.  o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 883).
 • § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb
  w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U. poz. 1373).

 

II. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w internecie)

2. Aktualne zdjęcie (1 sztuka)

3. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu (z Koła Polskiego Związku Wędkarskiego)

4. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.

 

III. Opłaty:

Opłata 10 PLN za wydanie karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego na podstawie
§ 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb
w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U. poz. 1373).

 

Opłatę należy wpłacić na konto:
Urząd Miejski w Radomiu
Bank: PEKAO SA II O/Radom
Konto: 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 

IV. Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V. Forma załatwienia sprawy:

Wydanie karty wędkarskiej

 

VI. Termin załatwienia sprawy:

do 7 dni

 

VII. Tryb odwoławczy:

Nie podlega 

 

VIII. Uwagi:
Prowadzący: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej, pok. 301, tel. (48) 36 20 249.

 

IX. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą
  w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Ochrony Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem 
  e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: Niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie wydawania kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 1. art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,
  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35)-RODO
  (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 2. obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
 3. obowiązek prawny wynikający z art. 5 - 6 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 164 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy,
 4. obowiązek prawny wynikający z  art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 883), 
 1. obowiązek prawny wynikający z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb
  w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U. poz. 1373).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w  Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest wydawanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego oraz zgodnie z terminami archiwizacji tj:
 1. kategoria archiwalna B5
 2. po 5 latach licząc od 1 stycznia roku następującego po roku załatwienia sprawy dokumentacja podlega trwałemu usunięciu lub zniszczeniu.
 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., proszę o kontakt  z  Inspektorem Ochrony Danych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 20.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Wójcik

Opcje strony

do góry