Urząd Miejski w Radomiu

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym

I.      Podstawa prawna:

 1. Art. 64 ust. 1 i ust. 3 – 8 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023.1336 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023.775 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2023.2111).

II.     Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w Internecie).
 2. Dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia 
  – kopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
  – kopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
  – kopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie   zwierzęcia w hodowli, albo
  – kopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

III.    Opłaty:

 1. Opłata skarbowa od  dokonania wpisu do rejestru zwierząt –  26 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej  oraz części I ust. 19 załącznika do tej ustawy.

Jednostką rejestrową jest gatunek niezależnie od ilości zwierząt.

Jeśli w jednym wniosku zgłoszono kilka gatunków zwierząt, opłatę skarbową należy uiścić za każdy gatunek osobno.

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek  – 17 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej oraz części  II ust. 21 załącznika do tej ustawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w opłatomacie Urzędu Miejskiego (parter) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

IV.    Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

V.    Forma załatwienia sprawy:

 1. Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, potwierdzony wydaniem zaświadczenia,
 2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru bądź wykreślenia z rejestru – dokonanie stosownej adnotacji w rejestrze, a na wniosek strony – wydanie odpowiedniego zaświadczenia.

VI.    Termin załatwienia sprawy:

 1. Dokonanie wpisu – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.
 2. Wydanie zaświadczenia – niezwłocznie po dokonaniu wpisu, nie później niż w terminie 7 dni.

VII.   Tryb odwoławczy:

 1. W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 2. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 7dni od dnia jego doręczenia.

VIII.  Uwagi:

 1. Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Rejestr, prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
 2. Podmioty, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody; są obowiązane do posiadania i przekazania wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 11. Kopia ta powinna być, przez podmiot sprzedający zwierzę, zaopatrzona w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, pieczęć i podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.
 3. Każda kopia załącznika do wniosku wymaga uwierzytelnienia za zgodność z oryginałem.

IX.    Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 316, tel. 48 36 20 704, 48 36 20 651

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 • art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 • obowiązek prawny wynikający z  art. 64 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:
 • służby; organy administracji publicznej; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty –  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych.
 1. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest kontrola zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt zgodnie z terminami archiwizacji tj:
 • kategoria archiwalna BE10,
 • po 10 latach akta poddawane są ekspertyzie archiwum państwowego w wyniku której są przekwalifikowywane na kategorię archiwalną A lub brakowane.
 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

 

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 24.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Marta Altman-Kupczyk

Opcje strony

do góry