Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/nieruchomosci/49805,Przesuniecie-terminu-platnosci-oplaty-rocznej-z-tytulu-uzytkowania-wieczystego.html
22.07.2024, 13:04

Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

KTO MOŻE WYSTAPIĆ Z WNIOSKIEM

 • UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ:

-Listownie
-Elektronicznie poprzez platformę e-PUAP

- Osobiście:

 • Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Stefana Żeromskiego 53, 26-600 Radom

II piętro, pokój 299A

 • Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu (pok. 19)

Tel. (O48) 36-20-337

e-mail wnp@umradom.pl

 

OPŁATY

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Sprawy z wniosków o udzielanie ulg załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Wniosek należy składać nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności zobowiązania.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

 

PODSTAWA PRAWNA

Przepis art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu  w sprawach  dotyczących pomocy publicznej

Rozporządzenie Komisji (UE)  Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE.L. 2013.352.1).

 

INNE INFORMACJE

Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Rozpatrzenie wniosku ma charakter uznaniowy. W pierwszej kolejności sprawdza się, czy użytkownik wieczysty terminowo reguluje dotychczasowe płatności z tytułu użytkowania wieczystego.

Wniosek powinien zawierać informację dotyczącą sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy oraz szczegółowy opis okoliczności uzasadniających brak możliwości zapłaty zobowiązania
 w ustawowym terminie płatności.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie
  z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat)
 2. informację o przyczynach braku możliwości zapłaty należności w terminie
 3. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
  de minimis
 4. oświadczenia o wielkości pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu (art. 2, ust. 2 cytowanego Rozporządzenia Komisji WE) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych lub kopii Zaświadczeń za wskazany okres, a w przypadku nieuzyskania -  oświadczenia
  o nieuzyskaniu pomocy de minimis,

W przypadku nie przedstawienia powyższych informacji wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

 

 

Metadane

Data publikacji : 23.06.2020
Data modyfikacji : 28.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludwika Seliga Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony