Urząd Miejski w Radomiu

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntów Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

I. Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoby fizyczne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości i ich następcy prawni  będący osobami fizycznymi.
 • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział
  w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcy prawni
 • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych
  lub garaży i ich następcy prawni,

II.  Kogo dotyczą przepisy ustawy:

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści.

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio (tj. współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd).

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Opłatę rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.

Nie uiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

III.  Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem organu który wydał decyzję, do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi. Zażalenie wnosi się, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni
od dnia doręczenia postanowienia stronie

IV. Opłaty

Wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł,

 

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:

 

Urząd Miasta Radomia  

Bank Pekao S.A. II Oddział w Radomiu

nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544 

 

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 

V. Miejsce złożenia dokumentów/ Załatwienie sprawy:

 

Urząd Miejski w Radomiu

Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych

ul. Stefana Żeromskiego 53, 26-600 Radom

II p. pokój 299A

 

Kontakt:

Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

Pokój 201, II piętro

Telefon: 48 362 03 37

Adres e- mail: wnp@umradom.pl

VI. Terminy załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 par. 3 Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym
- w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Zgodnie z art. 36 par. 1 Kodeks postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki  i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

 

VII. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 241 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2012r., w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat. (Dz. U. Woj. Maz.  z 2012r. poz. 4556).
 • Zarządzenie Nr 474 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2014r.,
  w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej niż ustawa stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości oraz nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego (D.U. Województwa Mazowieckiego z 2014 r., poz. 8724).   
 • Zarządzenie Nr 602 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2013r.,
  w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz wysokość stawek procentowych tych bonifikat (D. Urz. Wojewody Mazowieckiego z 2013r., poz. 12730 z późn. zm.).  
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

 

VIII. Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10zł ,

Metadane

Data publikacji : 23.06.2020
Data modyfikacji : 28.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludwika Seliga Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry