Urząd Miejski w Radomiu

Informacja dla właścicieli o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji w związku z prawem pierwokupu

 

    W związku ze składanymi przez mieszkańców, firmy, kancelarie notarialne  i adwokackie oraz inne podmioty wnioskami o wydanie  zaświadczenia w przedmiocie:

  • czy nieruchomość jest objęta uchwałą wyznaczającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji   (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 ),
  • czy nieruchomość jest objęta uchwałą ustanawiającą Specjalną Strefę Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 ),
  • czy gmina posiada prawo pierwokupu tej konkretnej nieruchomości,

wyjaśniam, że:

  • Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę Nr LXXVI/685/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia. Uchwała weszła w życie z dniem 14 kwietnia 2022 roku, to jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Link do uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu: https://bip.radom.pl/download/69/99770/uchwalanr685.pdf, link do uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/3625/ 
  • W § 2 uchwały nr LXXVI/685/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia ustanowiono na rzecz Gminy Miasta Radomia prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.
  • Rada Miejska w Radomiu nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ustawy z dnia  9 października 2015 roku o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) i do dnia 14 kwietnia 2024 r. nie przedłożono Radzie Miejskiej w Radomiu projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
  • w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032 przyjętym uchwałą nr C/958/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032 nie wskazano potrzeby ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o rewitalizacji;

  • na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 9 pażdziernika 2015 roku o rewitalizacji  prawo pierwokupu na rzecz Gminy Miasta Radomia wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji wygasło z dniem 15 kwietnia 2024 r.

Dokonując wpłaty za wydanie zaświadczenia prosimy o wpisanie w tytule wpłaty "Opłata za wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji." W przypadku wystąpienia pełnomocnictwa (powinno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) i konieczności dokonania wpłaty za pełnomonictwo, prosimy o wpisanie w tytule "Opłata za pełnomocnictwo w związku z wydaniem zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji".

(-) Prezydent Miasta Radomia

zasięg obszaru rewitalizacji w miejskim systemie informacji przestrzennej wskazany jest pod adresem : https:// Rewitalizacja - Społeczeństwo i Edukacja - Lizmap (umradom.pl)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30.

2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior może Pan/Pani uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: iod.kontakt@umradom.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa

6)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7)      W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pełna klauzula informacyjna https://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/informacja-dotyczaca-oc/46092,Klauzula-informacyjna.html

 

Metadane

Data publikacji : 01.04.2019
Data modyfikacji : 16.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Kędra

Opcje strony

do góry