Urząd Miejski w Radomiu

Wniosek o zastosowanie ulgi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o zastosowanie ulgi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ONLINE

I Podstawa prawna:

Art.  67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2022r., poz.2651 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomia, na wniosek podatnika,  w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 1. Odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę;
 2. Umorzyć w całości lub w części zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki za zwłokę

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

II Wymagane dokumenty:

Wniosek o zastosowanie ulgi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

 • rozłożenie na raty zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz  z odsetkami za zwłokę lub
 • umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz  z odsetkami za zwłokę

W trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie ulgi w opłacie z gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie sprawdzana sytuacja majątkowa Wnioskodawcy na podstawie  złożonego  oświadczenia o stanie majątkowym. Pod uwagę będą brane dochody własne Wnioskodawcy  oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,  a także comiesięczne wydatki własne oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wnioskodawca w postępowaniu winien przedstawić dowody pozostające w jego posiadaniu potwierdzające sytuację majątkową np.:

 • kopię ostatniego zeznania podatkowego PIT
 • aktualne zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkujących;
 • rachunki dokumentujące  aktualnie ponoszone koszty utrzymania jak np. czynsz, gaz, energia elektryczna, telefon, internet itp.

III Opłaty:

Nie podlega.

IV  Miejsce składania dokumentów:

 1. Biuro Obsługi Mieszkańca  Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19,
 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego kierowane na adres: Urząd Miejski  w Radomiu, Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, ul. Kilińskiego 30,  26-600 Radom.

V Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, Referat Księgowania Opłaty, (pok. 251, wejście od ul. St. Staszica),  tel. 048 36 20 369, 048 36 20 116, 048 36 20 982, e-mail: gok@umradom.pl

VI Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

VII Termin załatwienia sprawy:

Decyzja wydawana jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. 

W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

Decyzja wydana przez organ podatkowy ma charakter uznaniowy.

VIII Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia.

IX Załączniki:

 1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę z tyt. opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę
 2. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym  i uzyskiwanych dochodach w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod.kontakt@umradom.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym  do realizowania zadań w zakresie organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: w tym odbioru odpadów, pobierania i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalanie następców prawnych jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:

 • art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 • obowiązek prawny wynikający z art. 3 ust. 2 i art. 6c, art. 6h, art. 6m, art.6o, art., 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach,
 • uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 • dział III – VII i VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  – obowiązek zarchiwizowania sprawy,
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów o powierzenie,

5. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w celu  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

6. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

7. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

Metadane

Data publikacji : 01.06.2021
Data modyfikacji : 25.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Osoba modyfikująca informację:
Beata Staniszewska

Opcje strony

do góry