Urząd Miejski w Radomiu

Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ONLINE

I Podstawa prawna:

Art. 76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

II Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złożył wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

III Opłaty:

Nie podlega.

IV  Miejsce składania dokumentów:

  1. Biuro Obsługi Mieszkańca  Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19,

2. Za pośrednictwem operatora pocztowego kierowane na adres: Urząd Miejski  w Radomiu, Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom,

V Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, Referat Księgowania Opłaty, (pok. 251, wejście od ul. St. Staszica),  tel. 048 36 20 369, 048 36 20 116, 048 36 20 982

VI Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie i rozpoznanie wniosku

VII Termin załatwienia sprawy:

14 dni

VIII Tryb odwoławczy

       Nie dotyczy.

IX Załączniki:

Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod.kontakt@umradom.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym  do realizowania zadań w zakresie organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: w tym odbioru odpadów, pobierania i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalanie następców prawnych, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:

  • art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
  • obowiązek prawny wynikający z art. 3 ust. 2 i art. 6c, art. 6h, art. 6m, art. 6o, art., 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach,
  • uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  • dział III – VII i VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  – obowiązek zarchiwizowania sprawy,
  • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów o powierzenie,

5. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w celu  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

6. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do treści swoich danych
  • prawo żądania sprostowania swoich danych.

7. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

Metadane

Data publikacji : 16.04.2021
Data modyfikacji : 07.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Osoba modyfikująca informację:
Beata Staniszewska

Opcje strony

do góry