Urząd Miejski w Radomiu

Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ONLINE)

      Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

       I Podstawa prawna:

 1. Art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku  w gminach;
 2. Uchwała Nr LXXVIII/719/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

      II Wymagane dokumenty:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona na formularzu według wzoru określonego w Uchwale Nr LXXVIII/719/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  nieruchomości.
 2. Pisemna umowa potwierdzająca uprawnienie do złożenia deklaracji  w przypadku wskazania  przez współwłaścicieli jednego z nich uprawnionego do takiej czynności
 3. W przypadku gdy deklaracja podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. oraz przedstawienie dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej.         

        III Opłaty:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł na podstawie art.1 ust 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz część IV załącznika do tej ustawy.  

Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków, 

Bank: PEKO S.A. II O/Radom, Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544

 

        IV Miejsce składania dokumentów:

 1. Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,  Referat Wymiaru Opłaty  Radom, ul. Stefana Żeromskiego 53 pok. 3, 
 2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w wystawionym do tego formularzu, zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie www.bip.radom.pl w zakładce elektroniczna skrzynka podawcza, lub na stronie ibom.radom.pl  (Internetowe Biuro Obsługi Mieszkańca) w zakładce składane wnioski online - gospodarowanie odpadami, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym z platformy e-PUAP.

 V Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,  Referat Wymiaru Opłaty Radom, ul. S. Żeromskiego 53 pok. 3,  tel.: 48 36 20 141 do 145

 

 VI Forma załatwienia sprawy :

Przyjęcie deklaracji

 

 VII Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów

 

 VIII Tryb odwoławczy

       Nie dotyczy

 

       IX Uwagi

 1. Zgodnie art. 2 ust. 2a ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli obowiązki wskazane  w ustawie, w tym dotyczące składania deklaracji i ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów (np. współwłaścicieli) obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te  mogą  w drodze umowy zawartej w formie pisemnej mogą wskazać podmiot do wykonywania tych obowiązków.
 2. Zgodnie z art. 6o ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych   w deklaracji prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.

 X Załączniki:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.
 3. Umowa  współwłaścicieli.

 

Metadane

Data publikacji : 17.05.2018
Data modyfikacji : 27.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adriana Wójcik Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Gromek

Opcje strony

do góry